Projekta Nr.LLI-550 “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu / Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai-Daugavpils cross-border region through development of integrated social care network (Valued people)” ietvaros tika iegādāts specializēts transportlīdzeklis – mikroautobuss Renault Trafic, kas pielāgots cilvēku ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai. Transportlīdzeklis ir aprīkots ar kompaktu elektrohidraulisko liftu ar balstu.
Specializētā transportlīdzekļa pakalpojumu paredzēts izmantot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Dienas centra “Saskarsme” (Liepājas iela 4) vajadzībām. Balstoties uz individuālo vajadzību izvērtējuma rezultātiem, esošās situācijas analīzi un prognozēm par pakalpojumu pieprasījumu nākotnē, projekta ietvaros tiks izveidoti jauni pakalpojumi, un mikroautobuss nodrošinās Dienas centra “Saskarsme” specializētā transporta pakalpojumu pieejamību klientiem ar īpašām vajadzībām.

Projekta kopējās izmaksas: 705 810,00 euro, t.sk.:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” daļa: 271 564,00 euro, t.sk.:

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 85% – 230 829,40 euro;

Valsts budžeta līdzfinansējums 5% – 13 578,20 euro;

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10% – 27 156,40 euro.

Projekta īstenošanas ilgums: 01.09.2020. – 28.02.2022.

Projekta vadošais partneris:
Zarasu rajona pašvaldības administrācija

www.zarasai.lt

Projekta partneris:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”

www.socd.lv

Projekta partneris:
Zarasu rajona Antazavas bērnu māja

www.antazaves-vgn.lt

Projekts tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu. Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/social-inclusion-of-vulnerable-groups-in-zarasai-daugavpils-cross-border-region-through-development-of-integrated-social-care-network/

Par sniegto informāciju nav atbildīga Eiropas Savienība. Šis raksts sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.