Sociālais dienests no 01.09.2022. iesaistās Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) pilotprojektā “Metodikas “Sociālais darbs kopienā” izstrāde”.

Ar apliecību par apgūtu mācību kursu projektā “Sociālais darbs kopienā” izsniegšanu 25.11.2022. noslēdzās intensīvs 3 mēnešu mācību posms 2 sociālajiem darbiniekiem no Daugavpils. Pilotprojekta laikā tika īstenotas 12 klātienes mācību dienas  ar lekcijām, diskusijām, situāciju analīzēm, grupu darbiem, demonstrējumiem un citām metodēm sešos moduļos, pēc katra moduļa veicot patstāvīgo darbu mācību procesā apgūtā integrēšanai praksē. Apmācības notika Rīgā, Tukuma un Ogres novados. “Sociālais darbs kopienā” pilotprojekta dalībnieki ir jaunas sociālā darba pieejas, metodiskā materiāla “Sociālais darbs kopienā” līdzautori un vienlaikus arī testētāji, jo uzreiz pēc mācību noslēgšanās 6 mēnešu garumā jaunā sociālā darba pieeja tiks izmēģināta Daugavpils pašvaldībā ar kopienām – Križu apkaimes senioriem un Daugavpils ģimenēm ar bērniem, kuriem piešķirta invaliditāte. Katram sociālajam darbiniekam turpmākās darbības laikā būs pieejams profesionāls un zinošs mentors, kurš sniegs nepieciešamo atbalstu.

Sociālais darbinieks kopienās palīdz identificēt sociālās problēmas kopienās, risinājumu meklēšanā aktīvi iesaistot pašu kopienu, stiprinot to un sniedzot atbalstu.

Sociālais darbs kopienā veicina:

  • Kopienas spēju sadarboties un pašorganizēties;
  • Dažādu līmeņu sadarbības tīklu veidošanu;
  • Kopienā pastāvošo resursu mērķtiecīgu pielietošanu.

Projekta īstenošanas laiks – no 2022.gada 1.septembra līdz 2023. gada 31.maijam.