Ņemot vērā komunālo maksājumu straujo pieaugumu, Daugavpils pašvaldība atgādina, ka pilsētā deklarētie iedzīvotāji, kas nonākuši sarežģītā materiālā situācijā, var griezties pēc mājokļa pabalsta īres, apsaimniekošanas maksas un citu komunālo maksājumu segšanai. Šādu atbalstu var saņemt arī mājsaimniecības, kurām nav trūcīgās vai maznodrošinātās statusa.

Aizvadītajā gadā pabalsta saņēmēju skaits Daugavpilī samazinājās: ja 2021. gadā to saņēma 6 201 mājsaimniecība (9 412 personas), tad 2022. gadā – 5 201 mājsaimniecība (7462 personas). Taču, ņemot vērā komunālo pakalpojumu sadārdzinājumu, pabalstos izmaksātā summa pieauga vairāk kā par pusmiljonu: ja 2021.gadā tie bija 1 317 451 eiro, tad pērn – jau 1 953 606 eiro. Tiek prognozēts, ka šogad nelabvēlīgu ekonomisko apstākļu dēļ pieaugs gan pabalsta pieteicēju skaits, gan izmaksājamās summas.

Kas ir mājokļa pabalsts?

Mājokļa pabalsts ir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzētais viens no diviem pamata pabalstiem, kuru saviem iedzīvotājiem maksā pašvaldība. Piešķirot šo pabalstu, tiek vērtēti mājsaimniecības izdevumi, ienākumi (gan regulāra, gan neregulāra rakstura), uzkrājumi un piederošie īpašumi. Tāpēc ir jāiesniedz iesniegumu ar prasīto informāciju atbilstoši MK noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Kurš var pieteikties pabalsta saņemšanai?

Pieteikties mājokļa pabalsta saņemšanai var mājsaimniecība, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • mājsaimniecības locekļi ir deklarēti un dzīvo Daugavpilī;
 • pēc rēķinu apmaksas paliek mazāk nekā 327 eiro pirmajam vai vienīgajam cilvēkam mājsaimniecībā (GMI 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā*3) un 228 eiro katram nākamajam cilvēkam mājsaimniecībā (GMI 76 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā*3);
 • kopējie mājsaimniecības locekļu uzkrājumi nepārsniedz 272 eiro;
 • pieder ne vairāk kā viena automašīna (ja ģimenē ir bērni, tad ne vairāk kā divi transportlīdzekļi ar motoru);
 • mājsaimniecībai pieder ne vairāk kā pieci hektāri zemes un neliels skaits saimniecības ēku;

! Pabalsta saņemšanai var pieteikties arī mājsaimniecība, kurai NAV piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss, ja tās materiālais stāvoklis atbilst pabalsta piešķiršanas nosacījumiem.

Kā aprēķina mājokļa pabalstu?

Mājokļa pabalsta apmēru, atbilstoši Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 10.punktam, aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot MK noteikumos vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu[1]:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I, kur

 • Pmaj– pabalsta apmērs;
 • (GMI1+ GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;
 • K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu Nr.809 pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);
 • I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto GMI pabalsta apmēru).

Pašlaik ar grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikts, ka, aprēķinot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktā mājokļa pabalsta apmēru, par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. maijam mājsaimniecībai garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro koeficientu 3, līdz ar to līdz 2023. gada 31. maijam mājsaimniecībām ir iespēja saņemt lielāku mājokļa pabalstu, kā arī palielinās mājokļa pabalsta saņēmēju skaits.

Kādus izdevumus ņem vērā, aprēķinot mājokļa pabalstu?

 • īres maksu;
 • apsaimniekošanas maksu;
 • siltumapgādes izdevumus (A/S “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “DDzKSU” rēķinus papildus nav jāiesniedz);
 • ūdensapgādes, kanalizācijas un asenizācijas pakalpojumu maksu;
 • izmaksas par karstā ūdens nodrošināšanu (ja tas nav iekļauts siltumapgādes rēķinā);
 • elektroenerģijas izmaksas;
 • maksu par dabasgāzi vai gāzes balonu;
 • maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (ja tas nav iekļauts īres maksā vai apsaimniekotāja rēķinā);
 • TV, interneta un telefona lietošanas pakalpojuma izmaksas;
 • ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izmaksas.

Kādā apmērā tiek segta maksājumu summa?

Izmaksājamā pabalsta apjoma aprēķinā tiek ņemti vērā normatīvi dažādiem komunālajiem maksājumiem, tāpēc ne vienmēr mājokļa pabalsts sedz pilnu summu par mājokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem, un daļu summas, iespējams, būs jāsamaksā mājsaimniecībai (piemēram, par telekomunikāciju un interneta lietošanu – līdz 20 euro mājsaimniecībai mēnesī, bet ne vairāk, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja rēķinā).

! Izdevumu minimālās normas ir noteiktas MK noteikumu Nr. 809 “Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 3.pielikumā.

            Piešķirtā atbalsta apjoms būs atkarīgs gan no pieteicēja materiālā stāvokļa, gan no iepriekš minētajos noteikumos atrunātajiem  normatīviem, kas attiecas uz mājokļa platību, īres maksas apmēru, patērēto resursu apjomu attiecībā uz vienu mājsaimniecības locekli u.c. parametriem. 

PIEMĒRI

Kā var pieteikties mājokļa pabalsta saņemšanai?

Dokumenti un rēķini jāiesniedz Daugavpils Sociālajā dienesta. To var izdarīt:

– ar  e-adresi;

– parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv;

– atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4;

– nosūtot pa pastu;

– klātienē Lāčplēša ielā 39 un Vienības ielā 8

 • pirmdienās 8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās    8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās   8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās 8.00 -12.00

! Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti.

IESNIEGUMU VEIDLAPAS var paņemt Lāčplēša ielā 39 no ēkas pagalma puses katru dienu.
Aizpildītus iesniegumus ar pievienotiem dokumentiem var iemest pasta kastītēs (Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8., Liepājas ielā 4)

Laika posmā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.maijam iesniegtos iesniegumus par materiālās situācijas izvērtēšanu, sociālās palīdzības pabalstu izskata 40 darbdienu laikā pēc minētā iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt šo pabalstu.

Mājokļa pabalstu mājsaimniecībai piešķir ar mēnesi, kad saņemts personas iesniegums.

Mājokļa pabalstu, kas piešķirts par laikposmu no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.maijam, pārrēķina pēc 2022./2023.gada apkures sezonas beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 654 49908.

Pašvaldība atgādina, ka iedzīvotājiem ir tiesības pretendēt arī uz citiem sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem. Plašāka informācija par pabalstiem pieejama Sociālā dienesta vietnē www.socd.lv.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Komunikācijas nodaļa,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”