Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) pilotprojekta “Metodikas “Sociālais darbs kopienā” izstrāde” ietvaros divi Sociālā dienesta darbinieki  no 06.02.2023. līdz 10.02.2023. devās uz Austriju un Slovēniju pieredzes braucienā.

Austrijas pilsētā Grācā tik apmeklētas divas vīriešu patversmes “Winzi Dorf” un “Caritas Der Diözese Graz-Seckau – Arche”, apkaimju centrs “Peace Office”, Bērnu un jauniešu centrs Grācas Ziemeļaustrumos, kur tika stāstīts par brīvprātīgo darbu ar bērniem un jauniešiem, Grācas Dienvidaustrumu bērnu un jauniešu atbalsta birojs. Tika apmeklēta Slovēnijas pilsētas Kidričevo pašvaldība, kur tika pastāstīts par pašvaldības darbu, Institūtu “Atpakaļ uz zirga muguras”, projektu nulle oglekļa izmešu jeb projektu Zero C. Pieredzes brauciena laikā tika apmeklēts “Krekovo centrs”, priekš senioriem un ģimenēm, kur tika pastāstīts par Antona Trstenjaka Gerontoloģijas un starppaaudžu attiecību institūtu. Slovēnijā tika apmeklēta pilsēta Knežak, kur ir  Sociālais uzņēmums Farm Slavec, ferma ar pievienoto vērtību, kur tiek ražots un pārdota bioloģiska produkcija. Tas ir sociālais uzņēmums, jo sezonāli nodarbina personas ar invaliditāti. Slovēnijas pilsētā Novo Gorica sociālajiem darbiniekiem bija iespēja tikties ar pašvaldības pārstāvi, kurš informēja par sociālo jomu, nodarbinātības dienesta pārstāve informēja par pašvaldības aktualitātēm nodarbinātības jautājumos, ar pasaulē lielāko neredzīgo un vājredzīgo organizāciju  iepazīstināja “LIONS CLUB” pārstāvis, Sočas apgabaltiesas attīstības centra pārstāvis iepazīstināja ar izglītības un apmācību iespējām Slovēnijā, tika iepazītas Pieejamības veicināšanas institūta funkcijas, uzstājās arī datorspeciālists, tiflopedagogs un neredzīgo un vājredzīgo muzeja pārstāvis.

Sociālie darbinieki, lai dalītos ar iegūtajām zināšanām un pieredzi ar Sociālā dienesta vadību un kolēģiem 03.03.2023. Dienas centrā “Saskarsme” organizēja informatīvo prezentāciju par pilotprojektu “Sociālais darbs kopienā” un ārzemju pieredzes braucienu, kurā sniedza informāciju par iepazītajām institūcijām un atzina, ka kamēr Latvijā sociālais darbs kopienā ir tikai vēl attīstības stadijā, ārzemēs tas ir plaši attīstīts jau vairākus gadus paplašinot speciālistiem regulāri zināšanas, rīkojot dažādas apmācības un iegūstot pieredzi sociālajā darbā ar kopienu, veidojot plašu starp profesionāļu komandu. Gan Austrijā, gan Slovēnijā ir plaša un stabila brīvprātīgo darba veicēju bāze uz kuras pamatā balstās kopienas darba veikšana. Sociālie darbinieki jūtas ļoti gandarīti un iedvesmoti par ārzemju braucienu vienlaicīgi iegūstot jaunas zināšanas, un iepazīstoties ar šo valstu labās prakses piemēriem.

Atgādinām, ka Daugavpils Sociālajā dienestā no 28.11.2022. līdz 31.05.2023. divi sociālie darbinieki testē jauno sociālā darba pieeju – sociālais darbs kopienā ar Križu apkaimes senioriem un Daugavpils ģimenēm ar bērniem, kuriem piešķirta invaliditāte. Sociālais darbs kopienā ir viena no sociālā darba formām, kuras būtība ir palīdzēt kopienas locekļiem sasniegt augstāku labklājības līmeni, paaugstināt pašorganizēšanās prasmes, kā arī uzņemties atbildību pašiem par savu rīcību un apkārtējo vidi.

Križu senioru aktivitātes, kuras tika un tiek realizētas pilotprojekta laikā sociālajam darbiniekam, izmantojot sociālā darba prakses pieejas:

 1. Apzinātas, profilētas  senioru vajadzības Križu apkaimē. Veikta resursu tīklošana, iekšējo un ārējo resursu apzināšana;
 2. Kopīgi  sastādīts darba plāns;
 3. Ar senioru aktīvu iesaisti sākta mazāktīvu senioru uzrunāšana un iesaiste dažādās aktivitātēs (piedalījās senioru sapulcēs, tikšanās ar pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, organizētajos koncertos);
 4.  Tiek aktivizēta, stiprināta senioru biedrība “Draudzība-K”. Notika biedrības biedru sapulce, kur tika lemts par izmaiņām Statūtos. Šobrīd  tiek sagatavoti nepieciešamie dokumenti, lai tos iesniegtu UR. Aptaujājot bankas, noskaidrots par iespēju biedrībai uz izdevīgākiem nosacījumiem atvērt kontu un to uzturēt;
 5.  Tika sagatavoti un iesniegti divi projekti: Daugavpils pašvaldībā Sabiedrisko organizāciju līdzfinansējuma iegūšanai un Izglītības iniciatīvu centra projektu aktivitāšu atbalstam “Darbīgās kopienas Latgalē-2023”. Projektu aktivitātes paredz visu apkaimes iedzīvotāju sociālo mērķa grupu iesaisti;
 6. Pilotprojekta ietvaros, testēšanas režīmā Križu apkaimes senioriem un visiem interesentiem 1x nedēļā ir iespēja apmeklēt Cigun vingrošanas nodarbības Cigun instruktora vadībā. Nodarbības vada Dienas centra” Saskarsme” kultūras pasākumu organizatore T.Lapkovska. Ar Sociālā dienesta atbalstu pakalpojums tiek sniegts iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai;
 7. Dienas centrā tika organizēta Daugavpils apzināto apkaimju aktīvistu tikšanās. Piedalījās: Pilotprojekta mentors Āris Ādlers, Križu, Cietokšņa, Ķīmijas, Mežciema apkaimju līderi, NVO Biedrības “Varavīksne” valdes priekšsēdētāja, ģimeņu ar bērniem, kuriem piešķirta invaliditāte kopienas līdere, sociālā darbiniece kopienā Kristīne Paegle, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas vietniece. Moto: Līdzdarbība un līdzatbildība;

8. Seniori aktīvi sadarbojas ar pirmskolas iestādi. Tika organizēta bērnu zīmējumu izstāde;

Grūtības: Seniori ir liels resurss apkaimes iedzīvotāju aktivizēšanai, lai līdzdarbotos un uzlabotu  dzīves kvalitāti Križu iedzīvotājiem. Taču gados vecākās  paaudzes sliktās valsts valodas  zināšanas un datora prasmju trūkums rada daudz šķēršļu viņu ieceru realizēšanai. Pilotprojekta viens no uzdevumiem- aktivizēt visus apkaimes esošos resursus, ieinteresētās puses, savest tās kopā, lai kopīgiem spēkiem īstenotu ieceres un sapņus.

Kontakti: Sociālā darbiniece Lilita Gadzāne, tālrunis: 29643745, e-pasts: lilita.gadzane@socd.lv

Daugavpils ģimeņu ar bērniem, kuriem piešķirta invaliditāte kopienas un  sociālā darbinieka īstenotās aktivitātēs:

 1. Mērķa grupas apzināšana, vajadzību izpēte un resursu apzināšana;
 2. Mazaktīvās mērķa grupas daļas apvienošana kopienā. Kopienas līderu identificēšana un to fasilitēšana;
 3. Izveidots kopienas informācijas apmaiņas instruments (mobilajā lietotne “WhatsApp” čata grupa);
 4. Kopienas locekļu iesaiste un aktivizēšana, izmantojot sociālā darba kopienā prakses pieejas;
 5. Kopienas darbību plāna sastādīšana;
 6. Notiek Latgales biedrības cilvēkiem ar invaliditāti “FORTE” biedrības aktivizēšana, mājaslapas izstrāde, sociālā tīkla “Facebook” lapas izstrāde;
 7. Iesniegts projekta pieteikums Daugavpils pašvaldībā Sabiedrisko organizāciju līdzfinansējuma iegūšanai 2023.gadā, par radošo darbnīcu organizēšanu;
 8. No janvāra līdz februārim sociālais darbinieks kopā ar kopienas līderi piedalījās tiešsaistes apmācībās “Darbīgās kopienas Latgalē-2023”. Izstrādāts un iesniegts projekta pieteikums par izglītojošām aktivitātēm, sabiedrības informēšanu Daugavpilī, par šo mērķa grupu un viņu vajadzībām;
 9. Sadarbībā ar pašvaldību īstenojot “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pašvaldībā” Nr.9.2.4.2/16/I/101, organizētas bezmaksas baseina nodarbības ar profesionālu treneri Daugavpils Olimpiskajā centrā no 2023.gada 19.februāra 13 mērķa grupas ģimenēm;
 10. Pašlaik tiek organizēts fotoizstādes projekts veltīts 2.aprīlim, kas ir starptautiskā autisma diena. Fotoizstādē iesaistās bērni ar autiskā spektra traucējumiem. Mērķis ir parādīt šo bērnu ikdienu, emocijas fotogrāfijās. Kopējs mērķis ir pievērst plašāku sabiedrības uzmanību. Uz šo brīdi piesaistīts fotogrāfs, kurš jau veic savu darbu. Fotoizstādi plānots prezentēt interneta vidē.

Sociālā darbiniece aicina Daugavpils vecākus, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, apvienoties kopienā, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu savu ģimeņu dzīves kvalitāti!

Kontakti: Sociālā darbiniece Kristīne Paegle, tālrunis: 28454253, e-pasts: kristine.paegle@socd.lv

Pilotprojekta sociālās darbinieces pateicas vadībai un kolēģiem, kuri ieradās uz prezentāciju par pilotprojektu “Sociālais darbs kopienā” un ārzemju pieredzes braucienu. Interesantiem tikšanās laikā tika sniegtas atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Sociālās darbinieces cer, ka uz doto brīdi kolēģiem ir izveidojusies izpratne par sociālo darbinieku kompetenci veicot sociālo darbu kopienā.