Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” informē, ka pilsētas iedzīvotāji, kuriem 7. augusta negaiss radīja nopietnus zaudējumus, var pieteikties palīdzības saņemšanai, pamatojot nodarītos zaudējumus un krīzes situācijas esamību ar attiecīgiem dokumentiem.

Daugavpils iedzīvotāji, neatkarīgi no sava ienākumu līmeņa var vērsties Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais Dienests”, lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, ārēju notikumu radītu seku novēršanai un pamatvajadzību nodrošināšanai katastrofu vai stihiskas nelaimes gadījumos. Viena mājsaimniecība var saņemt atbalstu līdz 3 000,00 eiro apmērā.

Pabalstu var saņemt tikai personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Atbalsts paredzēts pamatvajadzību – pārtikas, apģērba, mājokļa, veselības aprūpes, obligātās izglītības nodrošināšanai. Sociālais dienests izvērtē tiesības saņemt atlīdzību no apdrošinātāja, savukārt transportlīdzekļu esamība nav personu pamatvajadzība, līdz ar to transportlīdzekļiem radītie bojājumi netiek segti.

Saskaņā ar sociālo pakalpojumu un palīdzības likumu krīzes situācija ir situācija, kurā katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Tās var būt dabas katastrofas, plūdi, vētras, lietusgāzes, krusa, ugunsgrēki, piesārņojums, epidēmijas un citas ārkārtas situācijas, kuru rezultātā tiek apdraudēta cilvēku drošība.

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, piemēram, kad situācija saistīta ar negaisa radītiem bojājumiem mājoklim, iedzīvotājiem Sociālajam dienestam jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas esamību un zaudējumu apmēru – namu apsaimniekotāja Valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta, apdrošināšanas kompānijas vai citu dienestu izsniegts apsekošanas akts, kā arī tāme ar provizoriskajām zaudējumu novēršanas izmaksām vai čeki un kvītis, ja persona pati veic krīzes situācijā radušos zaudējumu likvidēšanu.

Plašāku informāciju iedzīvotāji var saņemt vēršoties Sociālajā dienestā klātienē klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī vai pa tālruni 65449907 vai 80006966.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Komunikācijas nodaļa

www.daugavpils.lv

www.facebook.com/daugavpilsdome

www.instagram.com/daugavpils.lv