Atbilstoši 2022.gada 31.oktobrī noslēgtajam līgumam ar SIA „Belmast Būve” ir paveikti Daugavpils valstspilsētas dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem iestādes ēkas Arhitektu ielā 21, Daugavpilī energoefektivitātes uzlabošanas remontdarbi.

Darba komisija pārbaudīja un pieņēma uzrādītos energoefektivitātes uzlabošanas darbus, parakstot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Būvdarbu veicējs ir izpildījis visus būvdarbus, saskaņā ar būvdarbu grafiku.

Būvniecības informācijas sistēmā ir uzsākta izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.

Būvuzraudzību objektā veic SIA „Geo Consultants”, autoruzraudzību SIA „REM PRO”. Ēkas siltināšanas darbi veikti Eiropas Savienības projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/062 “Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Arhitektu ielā 21, Daugavpilī”  ietvaros.

Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkas Arhitektu ielā 21, energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekta īstenošanas ilgums ir 15 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 336 147.21, no tām

attiecināmās izmaksas EUR 778 976.22,

368 228.00 EUR – ERAF līdzekļi (47.27%);

19 494.42 EUR – Valsts budžeta dotācija (2.50%);

391 253.80 EUR – pašvaldības līdzekļi (50.23%).

neattiecināmās izmaksas EUR 557 170.99.

Sagatavoja: Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākā eksperte projektu jautājumos Helēna Trošimova