2023.gada 07.novembrī Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēma ekspluatācijā Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem ēku Arhitektu ielā 21, Daugavpilī. ES fondu finansētā projekta ietvaros tajā veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi vairāk  nekā 1,3 mlj.euro vērtībā.

Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/062 “Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Arhitektu ielā 21, Daugavpilī” ietvaros Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Arhitektu ielā 21 ir nosiltināta ēkas fasāde, cokols un bēniņu pārsegums, nomainīti logi un ārdurvis, rekonstruētas apkures un ventilācijas sistēmas, nomainīts apgaismojums.

Projekta realizācijas rezultātā samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, kā arī sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Papildus veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve, apdares darbi, vides pieejamības nodrošināšana.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 336 147.21, no tām

  • kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 778 976.22, t.sk. 368 228.00 EUR – ERAF līdzekļi (47.27%), 19 494.42 EUR – Valsts budžeta dotācija (2.50%) un 391 253.80 EUR – pašvaldības līdzekļi (50.23%).
  • neattiecināmās izmaksas EUR 557 170.99, izmaksas, kas nav tieši saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Attīstības departaments