Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” ir tieši pakļauta Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domei un atrodas Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo jautājumu komitejas pārraudzībā.

Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī pilda citus saistošajos noteikumos, pašvaldības domes, pastāvīgo komiteju lēmumos un Dienesta Nolikumā noteiktos pienākumus.

NOLIKUMS

SOCIĀLĀ DIENESTA STRUKTŪRA

Sociālajam dienestam ir šādas funkcijas un uzdevumi: 

 • īstenot Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes noteikto sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un veselības veicināšanas politiku, kā arī nodrošināt šim mērķim piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu administrēšanu;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu;
 • sniegt personām ar īpašām vajadzībām, kurām nepieciešami ortopēdiskie, tehniskie un citi palīglīdzekļi nepieciešamo informāciju un konsultācijas;
 • organizēt aprūpi mājās veciem cilvēkiem, personām ar garīgās attīstības un fiziskiem traucējumiem un citām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt;
 • organizēt asistenta pakalpojumu sniegšanu;
 • organizēt ģimenes asistenta pakalpojumu sniegšanu;
 • organizēt specializētās darbnīcas pakalpojumu; organizēt personu ievietošanu pašvaldības un valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;
 • organizēt personu ievietošanu Sociālajā un Nakts patversmē, grupu dzīvokļos un citās pašvaldības sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādēs;
 • organizēt personu bez noteiktas dzīvesvietas apbedīšanas organizēšanu par pašvaldības līdzekļiem, kā arī veikt to personu apbedīšanu, kuras neapbedī radinieki;
 • pastāvīgi analizēt situāciju sociālajā sfērā Daugavpils valstspilsētā un iesniegt priekšlikumus esošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu darbības lietderībai un efektivitātei;
 • pastāvīgi pilnveidot sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības veicināšanas efektivitāti, sadarbojoties ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes struktūrvienībām, valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām;
 • izstrādāt un iesniegt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domei projektus un priekšlikumus par sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un veselības veicināšanas pasākumiem nepieciešamo resursu apjomu, kas paredzami un iekļaujami pašvaldības gada budžetā vai investīciju piesaistes projektos un īstenot Eiropas Savienības un citu fondu finansētos projektus;
 • nodrošināt sociālo māju iekšējo kārtību;
 • pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes mājokļu komisijas lēmumu, slēgt sociālo dzīvokļu īres līgumus un likumā noteiktā kārtībā izbeigt tos;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un sniegt pārskatus, atskaites, ziņojumus attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domei;
 • informēt Daugavpils valstspilsētas iedzīvotājus par jaunumiem sociālās drošības normatīvajos aktos, par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, kā arī veselības aprūpes un veselības veicināšanas iespējām Daugavpils valstspilsētā;
 • veidot un uzturēt vienotu pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības elektronisko datu bāzi;
 • veikt pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes analīzi;
 • izstrādāt un budžeta ietvaros realizēt vides pieejamības programmas personām ar īpašām vajadzībām;
 • nodrošināt budžeta līdzekļu un citu finanšu resursu racionālu izmantošanu;
 • izskatīt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • organizēt apmācības, kvalifikācijas celšanas seminārus, kursus, citus profesionālās attīstības pasākumus, t.sk. supervīziju sociālā darba speciālistiem;
 • pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas bāriņtiesas lēmumu, slēgt līgumus par bērna ievietošanu audžuģimenē un likumā noteiktajā kārtībā izbeigt tos;
 • veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus un funkcijas.

Sociālā dienesta pienākumi ir šādi:

 • sniegt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, to pieprasīšanas un sniegšanas kārtību;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskatīt privātpersonu iesniegumus un sniegt atbildes;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdod administratīvos aktus;
 • pārstāvēt pašvaldības intereses sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jautājumos citās valsts un pašvaldību institūcijās;
 • piedalīties sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē un attīstības prognozēšanā Daugavpils valstspilsētas teritorijā;
 • pārraudzīt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas kvalitāti visas Sociālā dienesta nodaļās un struktūrvienībās;
 • veikt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Sociālajam dienestam ir tiesības:

 • pārstāvēt Daugavpils valstspilsētas pašvaldību jautājumos, kuri ir nodoti Sociālā dienesta kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, saistošajiem noteikumiem, domes, pastāvīgo komiteju lēmumiem, šo nolikumu vai citā tiesiskā veidā;
 • sagatavot lēmumu un saistošo noteikumu projektus, kas saistīti ar sociālo palīdzību, sociālajiem pakalpojumiem un pašvaldības sniegto materiālo atbalstu pēc brīvprātīgās iniciatīvas;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēgt privāttiesiskus darījumus;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt maksas pakalpojumus;
 • izmantot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS vadītāja
Marina Gerasimova

1. kab., Vienības iela 8
Tālr.: 654 23700  e-pasts: marina.gerasimova@socd.lv
Pieņemšanas laiks – otrdien no plkst. 13.00. līdz 16.00.
Lūdzam iepriekš pierakstīties pie sekretāres pa tālr. 654 23700


Konsultants

80006966 bezmaksas tālruņa numurs
654 49907 (var tikt ieturēta maksa par zvanu)
65449908
– informācija par komunālo pakalpojumu apmaksu


Rekvizīti

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”
Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Reģ. Nr. 90001998587
Maksājuma saņēmējs:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90000077325
Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Konts: LV69HABA0001402041250
Banka: AS “Swedbank”
SWIFT: HABALV22

Norēķiniem par Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas Daugavpils sociālās aprūpes centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem (maksājumu saņemšana no apgādniekiem):

Maksājuma saņēmējs:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90000077325
Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Konts: LV29TREL980200310200B
Banka: Valsts kase
SWIFT: TRELLV22

Norēķiniem par Sociālā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem:

Maksājuma saņēmējs:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90000077325
Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Konts: LV35TREL980200309000B
Banka: Valsts kase
SWIFT: TRELLV22

Tālr.: 654 23700
E-pasts: socd@socd.lv


PRIVATUMA POLITIKA


Ierobežotās pieejamības informācijas saraksts


Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” 


Informācija par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”saņemtajiem dāvinājumiem un ziedojumiem

KORUPCIJAS RISKU ANALĪZE UN  PRETKORUPCIJU PASĀKUMU  PLĀNS


Trauksmes celšanas sistēma Atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos: R.Vavilova, dienesta vadītāja vietniece, tālr. 654 40911

NEAPDZĪVOJAMO TELPU NOMA