Lai saņemtu pabalstus:

  • Jābūt deklarētam Daugavpils pilsētā;
  • Jākļūst par Sociāla dienesta klientu;
  • Jāsadarbojas ar sociālo darbinieku;
  • Aktīvi jāiesaistās savas sociālās situācijas uzlabošanā.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE «SOCIĀLĀIS DIENESTS»
www.socd.lv