APBEDĪŠANAS PABALSTS

Apbedīšanas pabalstu līdz 400,00 euro (nepārsniedzot faktiskos izdevumus) piešķir apbedīšanas izdevumu segšanai (vai izdevumu kompensēšanai) gadījumos, ja pabalsta pieprasītājam ir noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss un mirušajam bija noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss un viņa pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija pašvaldībā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA) nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu vai piešķīrusi pabalstu, bet tā apmērs ir mazāks par noteikumos noteikto apbedīšanas pabalstu un faktiskiem apbedīšanas izdevumiem. Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par noteikumos noteikto pabalsts un faktiskiem apbedīšanas izdevumiem, pabalsta apmērs ir starpība starp noteikumos noteikto un VSAA piešķirto pabalstu.

Tiesības pieprasīt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas apbedīšanu un iesniedz Dienestā iesniegumu, VSAA izziņu par piešķirto apbedīšanas pabalstu vai par to, ka personai nav tiesību saņemt valsts apbedīšanas pabalstu (gadījumā, ja šāda informācija Dienestam nav pieejama) un faktiskos apbedīšanas izdevumu apliecinošus dokumentus.

Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no personas nāves brīža.

Pabalstu pārskaita apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā (ja tiek iesniegts rēķins) vai pārskaita uz pieprasītāja kontu kredītiestādē (ja tiek iesniegti izdevumu apliecinoši dokumenti – kvītis, čeki), vai ja konta nav, izmaksā skaidrā naudā.

Dienests organizē mirušu personu apbedīšanu, kurai nav radinieku, piederīgo un apgādnieku, vai vientuļu personu apbedīšanu, kuras bija Nakts patversmes, Patversmes, mājas aprūpes vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijas īslaicīga sociālās aprūpes pakalpojuma saņēmējas un kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija pašvaldībā. Dienests organizē apbedīšanu personām, kurām miršanas brīdī nebija ienākumu un kurām nepienākas VSAA pabalsts.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966