APBEDĪŠANAS PABALSTS

Apbedīšanas pabalstu   (nepārsniedzot faktiskos izdevumus) piešķir apbedīšanas izdevumu segšanai (vai izdevumu kompensēšanai) gadījumos, ja pabalsta pieprasītājam ir noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss un mirušajam bija noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss un viņa pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija pašvaldībā, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA) nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu vai piešķīrusi pabalstu, kura apmērs ir mazāks par 400,00 euro un faktiskajiem apbedīšanas izdevumiem. Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 400,00 euro un faktiskajiem apbedīšanas izdevumiem, pabalsta apmērs ir starpība starp 400,00 euro un VSAA piešķirto pabalstu.

Tiesības pieprasīt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas apbedīšanu un Dienestā iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai, pievienojot VSAA izziņu par piešķirto apbedīšanas pabalstu vai atteikumu piešķirt apbedīšanas pabalstu (tikai gadījumā, ja Dienestam šī informācija nav pieejama) un apbedīšanas izdevumus apliecinošus dokumentus.

Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no personas nāves brīža.

Pabalstu izmaksā, pārskaitot to uz apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja kontu (ja tiek iesniegts rēķins) vai pārskaita pabalsta pieprasītājam uz tā norādīto kontu (ja tiek iesniegti izdevumu apliecinoši dokumenti – kvītis, čeki), vai ja pabalsta pieprasītājam konta nav, izmaksā skaidrā naudā.

Dienests organizē to mirušu personu apbedīšanu, kurām nav radinieku, piederīgo un apgādnieku, vai vientuļu personu apbedīšanu, kuras bija naktspatversmes, patversmes, aprūpes mājās, ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējas, un kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija pašvaldībā. Dienests organizē to personu apbedīšanu, kurām nāves brīdī nebija ienākumu un VSAA nav piešķirts apbedīšanas pabalsts vai piešķirtā pabalsta apmērs nav pietiekams apbedīšanas izdevumu (līdz 400,00 euro) segšanai.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966