Sākot ar 01.07.2021, saskaņā ar  Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 10.punktu un 3.pielikumu, mainījās Mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšana.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot MK noteikumos vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I, kur 
Pmaj – pabalsta apmērs;
(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;
K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);
I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto GMI pabalsta apmēru).

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

 •  par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
 •  par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 •  ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

 Mājokļa pabalsta aprēķināšanai Dienesta klientiem būs nepieciešams katru mēnesi veikt pārrēķinu par mājokļa pabalsta apmēru Dienestā iesniedzot aktuālos rēķinus.

Informējam, ka pabalsts cietā kurināmā iegādei tiks izmaksāts balstoties uz Dienestā iesniegtu rēķinu/pavadzīmi vai izdevumus apliecinošu dokumentu.

Mājokļa pabalsta aprēķinam Sociālajā dienestā katru mēnesi līdz 15. datumam  jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Īres līguma kopija (ja dzīvojamā telpa tiek īrēta un ja īres līgums nav iesniegts SD) un rēķins par īres maksu;
 2. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu:
 3. Rēķinu par apsaimniekošanu (SIA DDzKSU rēķinus nav jāiesniedz);
 4. Rēķinu par siltumapgādi (PA/S “Daugavpils siltums” rēķinus nav jāiesniedz);
 5. Rēķinu par karstā ūdens nodrošināšanu (ja tas nav iekļauts siltumapgādes rēķinā);
 6. Rēķinu par aukstā ūdens nodrošināšanu, kanalizāciju vai asenizāciju;
 7. Rēķinu par elektroenerģiju;
 8. Rēķinu par dabasgāzi vai gāzes balonu;
 9. Rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (ja tas nav iekļauts īres maksā vai apsaimniekotāja rēķinā);
 10. Rēķinu par TV, interneta un telefona lietošanas pakalpojumiem;
 11. Rēķinu par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju;
 12. Rēķinu/pavadzīmi/ apmaksas kvītis par cietā kurināmā iegādi (malka, ogles u.c.).

Rēķinus var iesniegt nosūtot rēķinu elektroniskās versijas (PDF, JPG formātā) uz e-pastu rekini@socd.lv

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE «SOCIĀLĀIS DIENESTS»
www.socd.lv