Pilngadīgas personas aizgādnis bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas tiesīgs saņemt pabalstu, ja bāriņtiesa ir iecēlusi personu par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju, un pilngadīgai personai, kurai ir nodibināta pagaidu aizgādnība, pie nosacījuma, ja aizgādņa un aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā vai aizgādņa dzīvesvieta ir pašvaldībā un aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir ārpus pašvaldības esošā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pabalsts par katru aizgādnībā esošo personu ir:

  • 120 euro  gadā (10 euro mēnesī par faktisko aizgādņa pienākumu pildīšanas laiku), ja aizgādnībā esošā persona dzīvo pastāvīgi vai kopā ar aizgādni
  • 60 euro  gadā (5 euro mēnesī par faktisko aizgādņa pienākumu pildīšanas laiku). ja aizgādnībā esošā persona saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu vai specializētās ārstniecības iestādes pakalpojumu –

Pabalstu izmaksā uz iesnieguma pamata pārskaitījuma veidā uz saņēmēja norādīto kontu.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti:

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966