Ģimenes mājas “Pīlādzis” mērķis ir ģimeniskai videi pietuvināta ilgstoša sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana bērniem. Pakalpojums nodrošina bērniem aizsargātības sajūtu, nodrošina apstākļus viņa attīstībai un labklājībai, atbalstīt bērna centienus būt patstāvīgam.
Ģimenes mājas “Pīlādzis” pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:

  • bāreni un bez vecāku gādības palikuši bērni, bērni ar invalīditāti,  ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

Ģimenes mājas “Pīlādzis” pakalpojuma piešķiršana:

Lēmumu par bērna ievietošanu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pieņem Daugavpils valstspilsētas bāriņtiesa.

NOLIKUMS

Adrese: Komandanta ielā 3, Daugavpils, LV-5401
Vadītāja p.i.: rimma.vavilova@socd.lv; t.65476984

Sociālā darbiniece: lolita.bojarova@socd.lv;

Darba laiks: diennakts

Vadītāja pieņem katru pirmdienu no 14.00 līdz 16.00

Sociālais pedagogs Ludmila Pildika pieņem katru otrdienu no 14.00 līdz 16.00

Medmāsa pieņem katra mēneša pirmā pirmdienā no 14.00 līdz 16.00

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem