No valsts budžeta līdzekļiem finansētais asistenta un pavadoņa pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras personas funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi. Asistenta pakalpojuma mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī, lai atslogotu personu ar invaliditāti ģimenes locekļus

Mērķauditorija:

  • Pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu, ja personai ir redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi vai VDEĀK ir noteikusi medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai;
  • Bērni ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja tiek pieprasīts asistenta pakalpojums;
  • Bērni ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību, ja tiek pieprasīts pavadoņa pakalpojums.

Asistenta pakalpojums ir atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, palīdzot personai:

  • lai strādātu algotu darbu, gūtu ienākumus no saimnieciskās darbības, studētu augstskolā vai koledžā vai nodarbotos ar paraolimpisko sportu;
  • lai nokļūtu uz pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādi vai no tās, lai pildītu biedrības vai nodibinājuma, vai kapitālsabiedrības valdes locekļa pienākumus;
  • lai veiktu brīvprātīgā darbu (tikai oficiāli noformētas līgumattiecības), nokļūtu uz dienas aprūpes centru vai specializēto darbnīcu vai no tās, saņemtu regulāras (ne retāk kā reizi nedēļā) ārsta nozīmētas medicīniskas procedūras (hemodialīze, ķīmijterapija);
  • lai veiktu citas darbības, piemēram, apmeklētu ārstu, sociālos pasākumus.

Asistenta pakalpojuma mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī, lai atslogotu personu ar invaliditāti ģimenes locekļus.

Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti

Asistenta pakalpojuma piešķiršanas soļi pilngadīgajiem

Pakalpojuma apraksts

Iesniegumu veidlapas

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Adrese: Alejas iela 68 , 1.kab., 2.kab., 5.kab. Daugavpils, LV-5401
Sociālo darbinieku kontakttālruni: 654-40928 (pierakstam),
654-40929,
654-21536