Kam pienākas:

Personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, politiski represētajām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams:

  • Iesniegums
  • Ģimenes ārsta izziņa 027/u (politiski represētajam personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem)
  • Politiski represētās personas vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopija

Personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, jāiesniedz izraksts par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu, kurā sniegta rekomendācija saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, norādot sociālās rehabilitācijas saņemšanas mērķi (atbilstoši MK noteikumu Nr.578 prasībām)

Tālr. 65440922