Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”  publiskie pakalpojumi  Publisko pakalpojumu katalogā https://www.latvija.lv

“Atelpas brīdis” pakalpojums

“Drošības poga” pakalpojums

Apbedīšanas pabalsts

Aprūpe mājās

Aprūpes pakalpojums bērniem

Asistenta  pakalpojums

Atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

Braukšanas maksas atlaides kartes un mēnešbiļetes izgatavošana

Dienas aprūpes centra pakalpojums

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Dienas centra pakalpojums

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

Grupu dzīvokļu pakalpojumi

Ģimenes asistenta pakalpojums

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (Dokumentu noformēšana klientiem dotā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamības gādīgumā)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācija institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (Dokumentu noformēšana klientiem dotā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamības gādīgumā)

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (Dokumentu noformēšana klientiem dotā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamības gādīgumā)

Krīzes centra pakalpojumi

Krīzes centrs bērniem

Mājokļa pabalsts

Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam

 Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana

Naktspatversmes pakalpojums

Pabalsti ģimenēm, kurās ir bērns aizbildnībā

Pabalsts adoptējamā bērna uzturam

Pabalsts aizgādnim

Pabalsts bērnu ēdināšanai

Pabalsts audžuģimenēm

Pabalsts daudzbērnu ģimenēm

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

Pabalsts ikmēneša izdevumiem

Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsts personu apliecinoša dokumenta saņemšanai

Pabalsts pilngadību sasniegušajam bērnam mājokļa iekārtošanai pēc dzīvojamās telpas izīrēšanas

Pabalsts pirts izdevumu segšanai

Pabalsts politiski represētai personai, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušai personai, otrā pasaules kara, Afganistānas kara un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam

Pabalsts skolas formas un mācību piederumu iegādei

Pabalsts viesģimenei bērna uzturam

Patversmes pakalpojumi

 Pavadoņa pakalpojums

Pieaugušo ēdināšanas pabalsts

Psihologa pakalpojumi

Sociālā taksometra pakalpojumi

Sociālās mājas pakalpojumi

Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana

Specializētā autotransporta pakalpojumi

Specializēto darbnīcu pakalpojums

 Trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršana

Veselības aprūpes pabalsts

Veselības aprūpes pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam

Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts

Vienreizējs pabalsts jubilejās

Vienreizējs pabalsts personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas soda izciešanas

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei