PABALSTS PIRTS IZDEVUMU SEGŠANAI

Pabalsts pirts izdevumu segšanai paredz sabiedriskās pirts apmeklējumu izdevumu segšanu līdz divām reizēm mēnesī Dienesta norādītajā sabiedriskajā pirtī.

Tiesības saņemt pabalstu ir:   

  • vientuļai personai ar invaliditāti, vientuļai 65 gadu vecumu sasniegušai pensijas vecuma personai vai vientuļai politiski represētai personai, kura dzīvo mājoklī bez vannas/dušas, vai mājoklī ar vannu/dušu, bet kura sava veselības stāvokļa dēļ nespēj nodrošināt higiēnas pamatvajadzības un kuras vidējais ienākums pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm kalendārajā gadā;
  • katram trūcīgas mājsaimniecības loceklim, ja mājsaimniecība dzīvo mājoklī bez vannas/dušas – 100% apmērā no pirts apmeklējuma izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārā gadā;
  • personai, kurai noteikta invaliditāte kopš bērnības, kurai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statuss un kura dzīvo mājoklī bez vannas/dušas – 100 % apmērā no pirts apmeklējuma izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārajā gadā.

Pabalsta saņemšanai persona Dienestā iesniedz iesniegumu un dokumentu kopiju, kas apliecina pamatu pabalsta saņemšanai, pabalstu piešķir, pārskaitot to pirts pakalpojuma sniedzējam.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966