Pabalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmēra līdz 6 (sešām) dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā ir tiesības saņemt :

 • pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, izņemot gadījumus, ja pacienta līdzmaksājums tiek segts no valsts budžeta līdzekļiem.
 • vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem (vecumā no 18 līdz 20 gadiem), kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldībā un kuri mācās klātienē, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas izņemot gadījumus, kad pacienta līdzmaksājumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem. Šai klientu kategorijai pienākas arī pacienta līdzmaksājuma izdevumu segšana ģimenes ārsta mājas vizīti un ārsta speciālista apmeklējumu

Pabalsta saņemšanai iesniedz iesniegumu, pievienojot dokumentus par ārstniecības pakalpojuma saņemšanu (līguma kopiju ar ārstniecības iestādi, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes un izdevumus apliecinošus dokumentus, ārstniecības iestādes izziņu vai rēķinu par ārstniecības izdevumiem). Par pakalpojumiem, kas saņemti SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, pabalstu izmaksā saskaņā ar tās sniegto informāciju.

Vienu no šādiem pabalstiem, citiem, ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem, tiesīga saņemt:

 1. 1.    mājsaimniecība, kuras aizgādībā atrodas bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem vai ar celiakiju slims bērns – 300,00 euro kalendārajā gadā par katru bērnu (t.sk., sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem);
 2. guļoša persona ar spināliem bojājumiem, ar I vai II invaliditātes grupu – līdz 215,00 euro kalendārajā gadā;
 3. persona, kurai nepieciešamas hemodialīzes procedūras100,00 euro kalendārajā gadā saskaņā ar sarakstu, ko iesniedz Latvijas Nieru slimnieku asociācija;
 4. trūcīga mājsaimniecība – 165 euro kalendārajā gadā;
 5. atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojoša pensijas vecuma persona, kurai noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – līdz 130 euro kalendārajā gadā;
 6. katra maznodrošinātas mājsaimniecības pilngadīga pensijas vecuma persona, persona ar invaliditāti vai politiski represēta persona – līdz 90 euro kalendārajā gadā.

1.– 3. apakšpunktos minētajos gadījumos piešķir bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, pievienojot šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), ja tie neatrodas Dienesta rīcībā:

 • pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi vai sociālo rehabilitāciju, ārsta izziņu (veidlapa 027/u) personām ar invaliditāti ar spināliem bojājumiem;
 • izdevumus apliecinošus dokumentus (kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķins, kurā norādīts pabalsta pieprasītāja vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums), ja tiek pieprasīta izdevumu kompensācija;
 • veselības apdrošināšanas polises kopiju, ja pabalstu pieprasa veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai.

Pabalstu  ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem izmaksā ārsta noteikto procedūru, izrakstīto recepšu medikamentu un inkontinences dzekļu iegādes izdevumu apmaksai.

Ļeņingradas blokādes dalībnieks tiesīgs saņemt veselības aprūpes apdrošināšanas polisi līdz 200,00 euro, saskaņā ar sarakstu, ko iesniedz biedrība.

Katrai personai no trūcīgas mājsaimniecības tiesības piecu kalendāro gadu periodā saņemt 150,00 euro zobu protezēšanai.

Trūcīga vai maznodrošināta persona, kurai šāds statuss piešķirts nepārtraukti ne mazāk kā sešus mēnešus, tiesīga saņemt pabalstu operācijas izmaksu segšanai vai kompensēšanai (izņemot izmaksas, ko sedz no valsts budžeta vai apdrošinātājs), ja atbilstoši ārstu konsīlija slēdzienam operāciju nepieciešams veikt steidzamības kārtā, līdz 1500 euro (bet ne vairāk kā faktisko izdevumu apmērā) kalendārajā gadā.

Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz saņēmēja norādīto kontu, vai ja konta nav, izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita ārstniecības iestādei, apmaksājot pakalpojumu.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966