Veselības aprūpes pabalstu Daugavpils iedzīvotāji var saņemt  šādos gadījumos:   

Pabalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmēra līdz astoņām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā ir tiesības saņemt pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, izņemot gadījumus, ja pacienta līdzmaksājums tiek segts no valsts budžeta. 

Pabalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmērā līdz astoņām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā un pacienta līdzmaksājuma izdevumu segšanai par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu vai ģimenes ārsta mājas vizīti un ārsta speciālista apmeklējumu ir tiesības saņemt vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldībā un kuri mācās klātienē, vecumā no 18 līdz 20 gadiem, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, izņemot gadījumus, kad pacienta līdzmaksājumi tiek segti no valsts budžeta.

Pabalsta saņemšanai Dienestā jāiesniedz iesniegums, pievienojot ārstniecības pakalpojuma saņemšanu (līgumu ar ārstniecības iestādi, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes) un izdevumu apliecinošus dokumentus, ārstniecības iestādes izziņu vai rēķinu par ārstniecības izdevumiem. Par pakalpojumiem, kas saņemti SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Dienests pabalstu izmaksā saskaņā ar tās sniegto informāciju.

Personai ir tiesības saņemt pabalstu 15,00 euro ar ievietošanu diennakts stacionārā (izņemot pašvaldības teritorijā esošu stacionāru) saistīto izdevumu segšanai bez izdevumu apliecinoša dokumenta iesniegšanas. Pabalstu piešķir bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Personām, kuras ir SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” donori, ir tiesības saņemt pabalstu 5,00 euro apmērā par katru asins nodošanas reizi. Pabalstu piešķir bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, tā izmaksu nodrošina ārstniecības iestāde, kurā persona nodod asinis, bez personas iesnieguma.

Pabalstu citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem ir tiesīga saņemt:

 1. mājsaimniecība, kuras aizgādībā atrodas bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem – 140,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
 2. mājsaimniecība, kuras aizgādībā atrodas guļošs bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem – 200,00 euro kalendārajā gadā par katru bērnu;
 3. persona, kurai piešķirts “Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā” statuss – līdz 90,00 euro kalendārajā gadā;
 4. guļoša persona ar spināliem bojājumiem, ar I vai II invaliditātes grupu – līdz 215,00 euro kalendārajā gadā;
 5. personas, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras – 100,00 euro kalendārajā gadā saskaņā ar sarakstu, ko Dienestā iesniedz Latvijas Nieru slimnieku asociācijas Daugavpils nodaļa;
 6. mājsaimniecība, kuras aizgādībā atrodas ar celiakiju slims bērns – līdz 175,00 euro kalendārajā gadā;
 7. mājsaimniecība, kuras aizgādībā ir bērns ar dzirdes invaliditāti tiesīga saņemt pabalstu līdz 200 euro kalendārajā gadā vienam bērnam speciālo tehnisko palīglīdzekļu un ar to darbību saistīto ierīču iegādei un remontam.
 8. Ļeņingradas blokādes dalībnieki– veselības aprūpes polisi līdz 200,00 euro kalendārajā gadā;
 9. trūcīga mājsaimniecība – 165 euro kalendārajā gadā un, ja mājsaimniecības aizgādībā vai aprūpē ir bērns, kuram nepieciešami ortodonta pakalpojumi – papildus līdz 145,00 euro;
 10. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – līdz 130 euro kalendārajā gadā;
 11. katra maznodrošinātas mājsaimniecības pilngadīga pensijas vecuma persona, persona ar invaliditāti vai politiski represēta persona – līdz 90 euro kalendārajā gadā;
 12. katrai personai no trūcīgas mājsaimniecības ir tiesības piecu kalendāro gadu periodā saņemt 150 euro zobu protezēšanai;
 13. trūcīga vai maznodrošināta persona operācijas izmaksu segšanai vai kompensēšanai (izņemot izmaksas, ko sedz valsts vai apdrošinātājs), kuru atbilstoši ārstu konsīlija slēdzienam nepieciešams veikt steidzamības kārtā, līdz 1500 euro (bet ne vairāk kā faktisko izdevumu apmērā) kalendārajā gadā.

Pabalstu 1.-7. apakšpunktos minētajos gadījumos piešķir bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), ja tie neatrodas Dienesta rīcībā:

 • pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts, ārsts speciālists, psihologs vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas vai inkontinences līdzekļu iegādes nepieciešamību;
 • ārsta izziņu (veidlapa 027/u) personām ar invaliditāti ar spināliem bojājumiem;
 • izdevumu apliecinošus dokumentus (kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģinālu, kurā norādīts pabalsta pieprasītāja vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums), ja tiek pieprasīta izdevumu kompensācija;
 • veselības apdrošināšanas polises kopiju, ja pabalstu pieprasa veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai.

Veselības aprūpes polisi Ļeņingradas blokādes dalībniekiem Dienests piešķir saskaņā ar Ļeņingradas blokādes dalībnieku biedrības iesniegto personu sarakstu.

Veselības aprūpes pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē, vai ja konta nav, izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita ārstniecības iestādei, apmaksājot pakalpojumu.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966