Vienreizēju pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 500,00 euro, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, par katru bērnu ir tiesības saņemt:

  • vienam no bērna vecākiem, ja vecāka deklarētā dzīvesvieta pēdējos deviņus mēnešus pirms bērna piedzimšanas bez pārtraukuma bija pašvaldībā (šai laikā iekļauj arī laiku, kad pabalsta pieprasītāja dzīvesvieta bija reģistrēta ārvalstīs);
  • ja viens no bērna vecākiem vai abi vecāki pēdējo deviņu mēnešu periodā pirms bērna piedzimšanas iegādājās nekustamo īpašumu pašvaldībā un uz bērna dzimšanas reģistrācijas brīdi tur deklarēja savu dzīvesvietu;
  • audžuģimenei, aizbildnim vai adoptētājam, ja deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā un bērns ārpusģimenes aprūpē ir nodots ar Daugavpils pilsētas bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) lēmumu.

Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas dienas, ja bērna dzīvesvietas deklarēta pašvaldībā. Pabalsta saņemšanai viens no bērna vecākiem vai cita persona, kuras aprūpē bērns nodots ar bāriņtiesas lēmumu, iesniedz iesniegumu. Pabalstu izmaksā, pārskaitot to uz saņēmēja norādīto kontu.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966