Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas bāriņtiesa bija pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, izmaksā vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu, kas ir Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī apmērā, piemērojot koeficientu 1,7 (noapaļojot līdz pilniem euro).

Pabalstu izmaksā uz iesnieguma pamata, pārskaitot to uz pabalsta pieprasītāja norādīto kontu kredītiestādē.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE «SOCIĀLĀIS DIENESTS»
www.socd.lv