Saskaņā arDaugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.23 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai” :

Atbalsta pasākumus mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai nodrošina personai ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērnam ar invaliditāti ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā.

Tiesības uz atbalsta pasākumiem mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai ir personai, kura savu pamata dzīvesvietu uz atbalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi un dzīvo Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešus, ja:

 • mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā;
 • mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa valdījumā vai lietošanā atbilstoši īres līgumam, uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no atbalsta pieprasīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja Persona īrē pašvaldības sociālo dzīvokli.

Lai saņemtu atbalstu vides pieejamības nodrošināšanai, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis, uzrādot Personas invaliditāti apliecinošu dokumentu, iesniedz Daugavpils pilsētas domes Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests):

 • iesniegumu par atbalsta piešķiršanu vides pieejamības nodrošināšanai (norādot 10.1.–.10.4.punktā minēto atbalsta veidu);
 • ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar rekomendācijām mājokļa pielāgošanai un personas funkcionālo spēju uzlabošanai;
 • īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks;
 • ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem.

Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas, Persona vai tās likumiskais pārstāvis, sadarbībā ar Dienesta atbildīgajiem speciālistiem, īsteno nepieciešamos pasākumus būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto dokumentu un saskaņojumu saņemšanai (ja ieplānoti būvniecības darbi) un iesniedz Dienestā:

 • būvatļauju ar atzīmi par visu tajā ietverto projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (ja ieceres realizācijai nepieciešama būvatļauja);
 • apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu ar visu tajos ietverto nosacījumu izpildi (ja ieceres realizācijai nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts);
 • sertificēta speciālista sastādītu izdevumu aprēķinu (tāmi).
 • ja paredzēts iegādāties mājokļa pielāgošanas aprīkojumu, Persona iesniedz aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas izdevumu aprēķinu (tāmi).

Atbalsta pasākumus nodrošina, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli.

Atbalstu nodrošina rindas kārtībā. Persona nav tiesīga saņemt atbalstu gan pandusa, gan pacēlāja ierīkošanai vienlaicīgi.

Atbalsts vides pieejamības nodrošināšanai tiek piešķirts atbilstoši Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Daugavpils pilsētas pašvaldības finansējums, kas saistīts ar:

 •   mājokļa pielāgošanas izdevumu segšanai ir līdz 4000 euro;
 •  pandusa ierīkošanas izdevumu segšanai ir līdz 6000 euro;
 •  pacēlāja piešķiršanu lietošanā un ierīkošanas izdevumu segšanai ir līdz 6225,00 EUR;
 •  atbalsta saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas izdevumu segšanai ir līdz 500,00 euro.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE «SOCIĀLĀIS DIENESTS»
www.socd.lv