AICINĀJUMS SAŅEMT SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMUS

Aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes, kuru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk – DI projekts) ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni, iepazīties ar  individuālajos atbalsta plānos iekļautajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā.  

Laika periodā no 2016. gada novembra līdz 2017. gada decembrim DI projekta ietvaros tika veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni gandrīz 400 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem visā Latgales reģionā.

Balstoties uz vajadzību izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tika sagatavots individuālais atbalsta plāns ar konkrētām rekomendācijām gan bērna, gan tā vecāku (likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu) dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekta ietvaros bērni ar FT, kuriem ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni, un viņu vecāki (likumiskie pārstāvji vai audžuģimeņu pārstāvji) var saņemt rekomendētos pakalpojumus šādā apmērā:

  • bērni ar FT (līdz 17 gadu vecumam ieskaitot)  – atbalsta plānā rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ne vairāk kā 40 (četrdesmit) pakalpojuma sniegšanas reizes visa projekta īstenošanas laikā;
  • bērnu ar FT vecāki (likumiskie pārstāvji vai audžuģimeņu pārstāvji) – psihologa pakalpojumi, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās, ne vairāk kā 20 (divdesmit) pakalpojuma sniegšanas reizes visa projekta īstenošanas laikā.

Papildus sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecumam ieskaitot var saņemt bez maksas “ATELPAS BRĪŽA” pakalpojumu (līdz 30 diennaktīm gadā) un APRŪPES pakalpojumu (līdz četru gadu vecumam ieskaitot – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā; no piecu gadu vecuma līdz astoņpadsmit gadu vecumam  – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā).

Rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksasbūs iespējams saņemt līdz DI projekta īstenošanas beigām – 2022. gada 31. decembrim.  Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda DI projekta līdzekļiem.

Lai  pašvaldība varētu sākt organizēt izvēlēto pakalpojumu sniegšanu, aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes doties uz pašvaldības sociālo dienestu, lai informētu sociālo dienestu par nepieciešamajiem pakalpojumiem, izrunātu ar sociālajiem darbiniekiem pakalpojumu sniegšanas iespējas, kā arī iesniegtu iesniegumu  pakalpojumu piešķiršanai.

Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu, pašvaldībai, atbilstoši LR normatīvajiem aktiem daudzos gadījumos ir jāveic iepirkuma procedūras. Iepirkt var tikai tos sociālos rehabilitācijas pakalpojumus, kas ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju vai ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu reģistrā.

Projekts tiek realizēts atbilstoši MK noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.

Sīkāku informāciju var iegūt pašvaldības sociālajā dienestā, zvanot pa tālruni 654-40914 vai Latgales plānošanas reģionā, zvanot pa tālruni 654 40862.

ATBALSTA PLĀNĀ NORĀDĪTIE SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI,

KURUS BĒRNI AR FT VAR SAŅEMT BEZ MAKSAS

1Atbalsta vai pašpalīdzības grupa
 2Sociālā darbinieka (t.sk. karitatīvā sociālā darbinieka) individuālās konsultācijas t.sk. psihosociālais darbs
 3Pēc traumatisma programmas
Krīzes centrs bērniem
Atbalsta centri pēc traumatisma rehabilitācijai
Krīzes centrs mātēm ar bērniem
Dienas aprūpes centrs
Asistenta pakalpojums (no 5 gadu vecuma) bērnam
Ģimenes asistenta vai atbalsta personas pakalpojums
10 Sociālā rehabilitētāja pakalpojums
11 Logopēds
 12Ergoterapeits
 13Psihoterapeits
 14Psihologs
 15Fizioterapeits
 16Speciālais/attīstošais pedagogs
 17Defektologs
 18Izglītojošās atbalsta grupas
 19Nodarbības prasmju apmācībai
 20Radošās darbnīcas
 21Specializētās darbnīcas
22 Uzvedības un saskarsmes korekcijas (sociālās rehabilitācijas) programmas un/vai nodarbības
23 Saskarsmes treniņgrupas BF
24 Preventīvas un agrīna riska novēršanas programma jauniešiem ar deviantu un vardarbīgu uzvedību un/vai pašdestrukciju
25 Mūzikas terapija
26 Mākslas terapija
27 Kustību/deju terapija
28 ABA terapija
29 Smilšu terapija
30 Tera spēle
31Ģimenes terapija
 32Kognitīvi biheiviorālā terapija
 33MarteMeo
 34Reitterapija
 35Kanisterapija
 36Ūdens procedūras
 37TEACCH pieeja (t.sk. vides pielāgošana, vizuāls atbalsts, vizuāla informācija)
 38PECS un cita veida alternatīvās komunikācijas metodes
 39Sociālā rehabilitācija: Montesori
 40
Sociālā rehabilitācija: Cits

Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.01.2018 11:46