Sniegtie pakalpojumi 2020. gadā un aktualitātes projektā “DI Latgalē”

Latgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Latgales plānošanas reģions kopā ar sadarbības partneriem pašvaldībās veido pamatu iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenē, varētu saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savā pašvaldībā. Savukārt, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu, varētu izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

DI projekta ietvaros apmaksātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšana līdz 2020. gada 31. decembrim kopskaitā tika nodrošināta 16 Latgales reģiona pašvaldībās. Neskatoties uz pandemijas izraisītajām grūtībām, DI projekta realizācija turpinājās, stabili pieaugot sniegto pakalpojumu skaitam.

DI LATGALĒ. PĀRSKATS PAR SNIEGTAJIEM 2020. GADĀ PAKALPOJUMIEM

Pēdējās izmaiņas veiktas: 29.04.2021 12:38