Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” realizē jaunu projektu “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu” Nr.LLI-550

Projekta nosaukums:      Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu / Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai-Daugavpils cross-border region through development of integrated social care network

Projekta nosaukuma saīsinājums:       Valued people

Projekta sadarbības partneri:

  • Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”
  • Zarasai rajona pašvaldības administrācija
  • Antazavas bērnu māja Zarasai rajonā

Projekta ilgums:    18 mēneši (01.09.2020.-30.06.2023.)

Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums:  
Projekta vispārējais mērķis ir izstrādāt jaunu integrētu sociālās aprūpes tīklu, kas palielinās sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti pārrobežu reģionā Zarasai-Daugavpils. Projekta ietvaros plānots izpētīt un izvērtēt sociālās aprūpes infrastruktūru Zarasu rajonā un Daugavpils pilsētā, lai gūtu labumu no visām stiprajām pusēm un atrastu veidus, kā budžeta iestādes un nevalstiskās organizācijas varētu viena otru papildināt. Ar mērķi motivēt un iedvesmot sociālos darbiniekus (90), viņi saņems kvalifikācijas paaugstināšanas mācības Daugavpilī, vēros labākās sociālās integrācijas prakses Latvijā un Lietuvā, kā arī piedalīsies studiju vizītē Polijā un Čehijā. Abās pašvaldībās ieviesīs virkni jaunu sociālās iekļaušanas pasākumu un sniegs inovatīvus pakalpojumus (800 lietotāju). Daļa no bijušās bērnu mājas ēkas Antazāvā tiks renovēta un pielāgota jaunam mērķim – sociālo nometņu organizēšanai un pagaidu uzturēšanās neaizsargātām grupām. Tiks organizētas četras izmēģinājuma sociālās nometnes (120 cilvēki), kurās tiks ieviesta sociālās integrācijas prakse. Lai izvērtētu, kā situācija ir mainījusies, pirms un pēc projekta tiks mērīta sociālo pakalpojumu efektivitāte, kas ļaus noteikt arī visefektīvāko praksi tālākai attīstībai un izplatīšanai citos reģionos. Laika gaitā robeža starp Daugavpili un Zarasiem samazinās un kaimiņu pašvaldības saskaras ar vienādiem izaicinājumiem, piemēram, deinstitucionalizāciju – Antazavas bērnu māja Zarasu reģionā atrodas pēdējās slēgšanas stadijās, bet Daugavpilī tā tiks slēgta pēc dažiem gadiem – sadarbība, meklējot veidus, kā atkārtoti izmantot esošo infrastruktūru un turpināt tās pielietošanu visefektīvākajā veidā, lai apmierinātu kopienu vajadzības, ļaus ietaupīt laiku un resursus. Projekta partneri izmantos viens otra pieredzi un spējas, un inovatīvu pasākumu pielietošana radīs integrētu sociālās aprūpes tīklu, kas nākotnē kļūs par teritoriālās attīstības resursu.

Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas  705 810,00 euro, t.sk.:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” daļa: 271 564,00 euro, t.sk.:

  • Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 85% – 230 829,40 euro;
  • Valsts budžeta līdzfinansējums 5% – 13 578,20 euro;
  • Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10% – 27 156,40 euro.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu  un oficiālā ES tīmekļa vietne http://www.europa.eu

the Programme website www.latlit.eu  and the official EU website http://www.europa.eu

PROJEKTA AKTUALITĀTES