Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests) no 2019.gada 16.maija līdz 2019.gada 30.oktobrim piedalījās Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā Fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001 ietvaros realizētā aktivitātē “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā”. Projekts tika finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. 

Dienests piedalījās pilotprojektā  “Metodikas sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām aprobēšana”  kopā ar 16 pašvaldību sociālo dienestu 28 sociālajiem darbiniekiem.
Pilotprojekta mērķis: paaugstināt sociālā dienesta darba efektivitāti, pilnveidojot sociālo darbinieku profesionalitāti un attīstot kompetenci darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām.
Dienesta pilotprojektā iesaistītie sociālā darba speciālisti veica 92,67 akadēmisko stundu klātienes apmācības, par ko ir saņēmuši apliecības.
Pilotprojekta rezultātā tika saņemta atgriezeniskā saite par metodiskā materiāla aprobāciju pašvaldībās, kas turpmāk tiks ieviesta visā Latvijā.