Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests) no 2019.gada 1.oktobra ir iesaistījusies Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā Fonda projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001 ietvaros realizētā aktivitātē “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Dienests ir iesaistījies pilotprojektā  “Metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām aprobēšanā un tas tiks realizēts 6 mēnešus, līdz 2020.gada 31.martam.

Pilotprojekta mērķis: paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu sociālo darbinieku profesionālās kompetences darbā ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām (pilngadīgām un bērniem):

  • apgūt un praktizēt sistematizētas, pierādījumos balstītas profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences sociālajā darbā ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām;
  • veicināt sociālo darbinieku padziļinātu izpratni par mērķa grupu, tās profiliem, vajadzībām, ieteicamām darba metodēm un labo praksi.

Pilotprojekta ietvaros plānots veikt 88 stundu apmācību programmu, kā rezultātā izstrādātā metodika tiks adaptēta pašvaldības sociālā dienesta ikdienas darbā un pēc pilotprojekta nobeiguma tiks ieviesta visā Latvijā.