Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests) pieņem dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001 ietvaros realizētā aktivitātē “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā”. Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Sociālā fonda.  

No16.05.2019. Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba sektora ģimenēm ar bērniem 2 sociālā darba speciālisti piedalās pilotprojektā  “Metodikas sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām aprobēšana” kopā arcietiem 16 pašvaldību sociālo dienestu 28 sociālajiem darbiniekiem – Aizputes novads, Burtnieku novads, Jaunjelgavas novads, Ķekavas novads, Lielvārdes novads, Limbažu novads, Lubānas novads, Mazsalacas novads, Ozolnieku novads, Rēzeknes novads, Saldus novads, Rēzeknes pilsēta, Saulkrastu novads, Siguldas novads, Tukuma novads un Valmiera.

Pilotprojekts ilgst 6 mēnešus līdz 2019.gada 31.oktobrim.

Tas ietver:

• sociālā darbinieka dalību metodikas izstrādātāju organizētās klātienes apmācībās vidēji 88 – 100 (iespējama 15% novirze) akadēmisko stundu apjomā, tādējādi arī aprobējot klātienes apmācību programmu;

• metodiskā materiāla aprobāciju reālā sociālā darba praksē ar attiecīgo klientu mērķgrupu, t.i., sniedzot sociālā darbinieka profesionālu atbalstu klientiem;

• metodikas izstrādātāju, nepieciešamības gadījumā, nodrošināts atbalsts sociālajiem darbiniekiem metodiskā materiāla un klātienes apmācību programmas aprobēšanai, izmantojot dažādas metodes, piemēram, individuālu konsultāciju veidā, t.sk. iespējams, metodikas izstrādātājam piedaloties sociālā darbinieka un klienta tikšanās reizē; atbalsta grupu veidā, t.sk. iespējams, metodikas izstrādātājam un sociālajiem darbiniekiem esot “novērotāja” statusā laikā, kad kolēģis (cits sociālais darbinieks) konsultē klientu;

• sociālo darbinieku atgriezenisko saiti, izmantojot dažādas metodes, piemēram, fokusgrupas tikšanās, metodikas izstrādātājiem gan par metodisko materiālu, gan par klātienes apmācību programmu, attiecīgo materiālu pilnveidošanai.

2019.gada 16. un 17.maijā pilotprojektā iesaistītie sociāla darba speciālisti piedalījās klātienes apmācībās, kuru mērķis ir paaugstināt sociālā dienesta darba efektivitāti, pilnveidojot sociālo darbinieku profesionalitāti un attīstot kompetenci darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām.

Tādas apmācības tiks organizētas 1x mēnesī pa divām dienām pēc kārtas. Mācību norises vieta: Nodibinājums “Centrs Dardedze”, Cieceres iela 3a, Rīga.

Kā rezultātā, izstrādātā metodika tiks adaptēta pašvaldības sociālā dienesta ikdienas darbā un pēc pilotprojekta nobeiguma tiks ieviesta visā Latvijā.