ATBALSTS NEPAREDZĒTOS GADĪJUMOS

 

Sociālais  dienests, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, var piešķirt ģimenei (personai) atbalstu neparedzētos gadījumos līdz 500,00 euro vienai ģimenei (personai) kalendārajā gada laikā, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

Dienestam ir tiesības lemt par atbalsta neparedzētos gadījumos nepieciešamību, ja ģimenes (personas) situācija neatbilst Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kritērijiem vai sociālās palīdzības pabalstu veidiem vai apjomam un ģimene (persona) nevar apmierināt savas pamatvajadzības neparedzētos gadījumos.

Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pieprasītājam jāiesniedz:

 • iesniegums
 • dokumenti, kas apliecina neparedzēto gadījumu esamību un zaudējumu apmēru vai izdevumu apmēru, kas ir nepieciešams neparedzēto gadījumu novēršanai.

Dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista vai sociālā darba speciālistu komisijas sniegto atzinumu. Nosakot atbalsta apmēru, ņem vērā:

 • atbalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības neparedzētos gadījumos;
 • neparedzēto gadījumu sekas, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses.

Atbalstu neparedzētos gadījumos ir tiesības saņemt šādos gadījumos, šādiem mērķiem:

 • ģimenei (personai), kurai nepietiek naudas līdzekļu ēdiena nodrošināšanai – pusdienu izdevumu 100% segšanai Dienesta norādītajā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā līdz 60 dienām kalendārajā gadā, vienu reizi dienā;
 • ģimenei (personai), kurai nepietiek naudas līdzekļu veselības aprūpes nodrošināšanai.
 • ģimenei (personai), kurai nepietiek naudas līdzekļu kurināmā individuālās apkures nodrošināšanas iegādes izdevumu segšanai;
 • ģimenei (personai), kura vecuma, veselības stāvokļa vai citu cēloņu dēļ nevar izmantot vannu (ko apliecina ārsta izziņa) vai dzīvo dzīvojamā telpā bez vannas/dušas – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm (līdz divām reizēm mēnesī gada laikā) Dienesta norādītajā pirtī;
 • ģimenei (personai), kurai nepietiek naudas līdzekļu personu apliecinošā dokumenta atjaunošanai – par vienu personu apliecinošā dokumenta atjaunošanu vienu reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot valsts nodevas apmēru par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu;
 • citos neparedzētajos gadījumos – ne vairāk par sociālā darba speciālistu komisijas atzinumā minēto apmēru.

Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēju norēķinu kontu kredītiestādē.

 

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.11.2021 08:45