Atbalsts pandusa vai pacēlāja ierīkošanai pienākas tikai tiem, kas pārvietojas riteņkrēslā

 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.23 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”, Daugavpils  pašvaldība nodrošina  atbalsta pasākumus mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai personām ar I un II grupas invaliditāti ar kustību traucējumiem, kuri pārvietojas mājoklī un ārējā vidē tikai riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā,  kā arī bērnam ar invaliditāti ar kustību traucējumiem.  

Tiesības uz atbalsta pasākumiem mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai ir personai, kura savu pamata dzīvesvietu uz atbalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi un dzīvo Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešus, ja:

 • mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā;
 • mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa valdījumā vai lietošanā atbilstoši īres līgumam, uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no atbalsta pieprasīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja persona īrē pašvaldības sociālo dzīvokli.

Lai saņemtu atbalstu vides pieejamības nodrošināšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis, uzrādot personas invaliditāti apliecinošu dokumentu, iesniedz Daugavpils pilsētas domes Sociālajā dienestā :

 • ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;
 • iesniegumu par atbalsta piešķiršanu vides pieejamības nodrošināšanai;
 • ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar rekomendācijām mājokļa pielāgošanai un personas funkcionālo spēju uzlabošanai;
 • īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks;

Atbalsts vides pieejamības nodrošināšanai tiek piešķirts atbilstoši Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Daugavpils pilsētas pašvaldības finansējums tiek piešķirts:

 • mājokļa pielāgošanas izdevumu segšanai - līdz 2135,00 euro;
 • pandusa ierīkošanas izdevumu segšanai - līdz 2846,00 euro;
 • pacēlāja piešķiršanu lietošanā vai ierīkošanas izdevumu segšanai - līdz 6225,00 euro;
 • atbalsta saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas izdevumu segšanai - līdz 356,00 euro.

Par konsultācijām un palīdzības noformēšanai vērsties Sociālajā dienestā , Vienības ielā 8, 11. kabinetā.

Tālrunis 654-40921

Klientus pieņem  pēc šāda grafika : 

Pirmdiena    8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30

Otrdiena      8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30

Trešdiena     8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30

Ceturtdiena  8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30

Piektdiena    8.00 - 12.00


Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 04.09.2018 08:27