BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO PALĪDZĪBU

  

Kas ir pašvaldības sociālā palīdzība?  

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu  sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība - un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību nav atkarīgas no tā, vai pilngadīgie ģimenes locekļi strādā algotu darbu, ir bezdarbnieki, vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji.

Kad ģimene (persona) ir atzīstama par trūcīgu?

Ģimene (persona) ir atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro un un tā atbilst  Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajiem nosacījumiem.

Kad ģimene (persona)  ir atzīstama par maznodrošinātu?
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4  “Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu” nosaka, ka ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu gadījumā, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas ( 344 eiro ), un tā atbilst Saistošajos noteikumos  noteiktajiem nosacījumiem

 Ko dod trūcīgās ģimenes (personas) statuss?
Trūcīgā statuss dod iespēju saņemt:

 • GMI pabalstu;
 • dzīvokļa pabalstu;
 • atbrīvojumu no pacientu iemaksām, pacienta līdzmaksājuma par operāciju, maksas par uzturēšanos „slimnīcu viesnīcās" (jāuzrāda ārstiem trūcīgas ģimenes (personas) izziņa);
 • atbrīvojumu no līdzmaksājuma par kompensējamiem medikamentiem;
 • atbrīvojumu no valsts nodevas par ziņu par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju;
 • atbalstu elektrības iegādei no «Latvenergo»
 • citus sociālo pabalstu un atbalstu veidus, kurus nosaka Daugavpils pilsētas domes attiecīgie Saistošie noteikumi

Ko dod maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss?

 • atbalstu elektrības iegādei no «Latvenergo»
 • atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai
 • pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no tiesas nodevas nomaksas
 • citus sociālo pabalstu un atbalstu veidus, kurus nosaka Daugavpils pilsētas domes attiecīgie Saistošie noteikumi

Kā saņemt trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu?

Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda un iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā IZTIKAS LĪDZEKĻU DEKLARĀCIJU kā arī iesniedz izziņas vai sniedz ziņas par ienākumiem un īpašumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.
Sociālais dienests ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesniegto ziņu saņemšanas un to pārbaudes paziņo pieprasītājam lēmumu par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgo vai maznodrošinātu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

Kādus dokumentus nepieciešams paņemt līdzi, ejot uz sociālo dienestu?

 • Personu apliecinošu dokumentu;
 • Izziņas par visu ģimenes (mājsaimniecības) locekļu ienākumiem (neto) par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem;
 • Izdevumus par mājokli (komunālo maksājumi, elektrība, gāze, kurināmais u.tml.) apliecinoši dokumenti, piemēram, rēķini un kvītis par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem;

Uz cik ilgu laiku piešķir trūcīgas  un maznodrošinātas  (personas) ģimenes statusu?

Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, tiek piešķirts uz 6 mēnešiem; kurā nav darbspējīgas personas – uz 12 mēnešiem. Ja šajā laikā ir izmaiņas ģimenes sastāvā vai materiālajā stāvoklī, par to jāinformē Sociālais dienests .

Kādus sociālo pabalstu un atbalstu veidus  nosaka Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi?

Daugavpils pilsētas pašvaldība izmaksā šādus sociālās palīdzības pabalstu veidus:

 • pabalstu krīzes situācijā;
 • pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
 • dzīvokļa pabalstu;
 • veselības aprūpes pabalstu;
 • pabalstu mācību piederumu iegādei;
 • pabalstu pārtikas produktu iegādei bērniem;
 • bērnu ēdināšanas pabalstu;
 • pieaugušo ēdināšanas pabalstu.

Daugavpils pilsētas pašvaldībā mazaizsargātajām personām paredzēti šādi materiālā atbalsta veidi:

 • atbalsts daudzbērnu ģimenēm;
 • atbalsts ar dzīvokli saistīto izdevumu segšanai;
 • atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai;
 • atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei;
 • atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai;
 • atbalsts neparedzētos gadījumos;
 • atbalsts pirts izdevumu segšanai;
 • atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai;
 • atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai;
 • atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai;
 • atbalsts personu apliecinošā dokumenta atjaunošanai;
 • atbalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas;
 • atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
 • atbalsts jubilejās;
 • atbalsts Jaungada svētkos;
 • atbalsts politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem;
 • atbalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
 • atbalsts 50, 60 un 70 gadu kāzu jubilejās ;
 • atbalsts braukšanai sabiedriskajā transportā;
 • atbalsts dzīvojamās telpas remonta izdevumu segšanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldībā piešķir bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem:

 • Pabalstus ģimenēm, kuru aizbildnībā ir bērns:

           - Pabalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai;
          -  Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai;
          -  Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai;
          -  Pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai;
          -  Pabalstu mācību piederumu iegādei;

 • Pabalstu audžuģimenēm;
 • Pabalstu adoptējamā bērna uzturam;
 • Pabalstu viesģimenei bērna uzturam;
 • Vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
 • Pabalstu ikmēneša izdevumiem;
 • Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam;
 • Veselības aprūpes pabalstu;
 • Vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas remontam.

Kam pienākas asistentu pakalpojumi?

Valsts apmaksātais asistenta pakalpojums pienākas cilvēkiem ar 1. un 2.grupas invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam. Šāds pakalpojums paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti veikt ārpus mājas aktivitātes - nokļūt  asistenta pavadībā vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus. Lai noformētu šo pakalpojumu, jāgriežas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Asistentu pakalpojumu sektorā Vienības ielā 8.

Kas ir sociālais taksometrs?

Tiesības saņemt pakalpojumu „Sociālais taksometrs” ir personām ar pārvietošanas traucējumiem (ratiņkrēslos, ar 1. un 2. invaliditātes grupu), kuras patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu Daugavpils pilsētā. Sociālais taksi (  speciāli aprīkotais automobilis) ļauj cilvēkiem ratiņkrēslos ērti nokļūt nozīmētajā vietā, piemēram, ārstniecības iestādēs, universitātē, kino, darbā, teātrī, utt. Pasūtīt šo pakalpojumu personas ar invaliditāti var pa tālr. 26409763

Kāds ir Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai ?

Atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai , saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.23 „Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”:

 • mājokļa pielāgošanas izdevumu segšanai;
 • pandusa ierīkošanas izdevumu segšanai;
 • pacēlāja piešķiršanu lietošanā vai ierīkošanas izdevumu segšanai;
 • atbalsta saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas izdevumu segšanai.

Kā saņēmt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām palīdzības programmas pārtikas pakas?
TRŪCĪGIE UN MAZNODROŠINĀTIE  IEDZĪVOTĀJI VAR SAŅEMT PALĪDZĪBU NO ES

Kur Daugavpilī  var saņemt silto ēdienu bez maksas?

Saskaņā ar sociālās rehabilitācijas programmu „Karsts ēdiens - veselīgā vīde” Daugavpils pilsētas domes Sociālais dienests  nodrošina zupas virtuves darbu  Sociālajā/nakts patversmē Šaurā ielā 23 (nav jāuzrāda nekādas izziņas!)

Karsto ēdienu (400 gr zupas un 100 gr. maizes) var saņemt  darbadienās no plkst 13.00 līdz 16.00

Ēdienu var apēst uz vietas vai arī ņemt līdzi uz mājām (savos traukos).

Kur griezties ārkārtas (stihiskās nelaimes) situācijā?

Mājokļa un mantas nozaudēšanas gadījumā  stihiskās nelaimes (ugunsgrēka, plūdu u.c.) dēļ var griezties Ģimenes atbalsta centrā/patversmē Šaurā ielā 26, kurš strādā diennaktī. Citās krīzes situācijās jāgriežas Sociālo lietu pārvaldē Vienības ielā 8 darbadienās , saskaņā ar SD darba grafiku.

Ko darīt, ja pašvaldības sociālais dienests nesniedz atbalstu?

Personai ir tiesības lūgt pašvaldības sociālajam dienestam izsniegt administratīvo aktu rakstiski, lai to viena mēneša laikā apstrīdētu pašvaldības domē. Savukārt pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

PAPILDUS INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAI PAR PIEEJAMAJIEM PABALSTIEM UN CITA VEIDA PAŠVALDĪBĀ PIEEJAMO ATBALSTU PERSONĀM, KURAS IR PALIKUŠAS BEZ IZTIKAS LĪDZEKĻIEM, LŪDZAM JŪS GRIEZTIES PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ!

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE “SOCIĀLAIS DIENESTS” 

www.socd.lv

socd@socd.lv 

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA NOTIEK TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA:

Klientu pieņemšanas laiks : 

Pirmdiena    08.00 - 18.00
Otrdiena      08.00 - 17.00
Trešdiena     08.00 - 17.00
Ceturtdiena   08.00 - 17.00
Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00
Piektdienās  klientu  pieņemšana nenotiek

Nepieciešamības gadījumā dokumentus (iesniegumus, atskaites un citus dokumentus) papīra formātā var atstāt Sociālā dienesta telpā Lāčplēša ielā 39 (ieeja no pagalma puses) vai Vienības ielā 8 dokumentu pieņemšanas kastē.

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Konsultants 654 49907, 654 49908, mobilo tālruņu lietotājiem 22814696 (BITE tīkls)

Bezmaksas tālruņa numurs 80006966

 

 

last.changes: 06.07.2020 05:31