ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ САМОУПРАВЛЕНИЯ

  

Kas ir pašvaldības sociālā palīdzība?  

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumusociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.

Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz :

 • 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā
 • 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Mājsaimniecība - vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi

Mājsaimniecība  ir atzīstama par maznodrošinātu?

Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz :

 • 436 euro  pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā
 • 305 euro  pārējām personām mājsaimniecībā.

 Ko dod trūcīgās mājsaimniecības statuss?
Trūcīgā statuss dod iespēju saņemt:

 • GMI pabalstu;
 • dzīvokļa pabalstu;
 • atbrīvojumu no pacientu iemaksām, pacienta līdzmaksājuma par operāciju, maksas par uzturēšanos „slimnīcu viesnīcās" (jāuzrāda ārstiem trūcīgas ģimenes (personas) izziņa);
 • atbrīvojumu no līdzmaksājuma par kompensējamiem medikamentiem;
 • atbrīvojumu no valsts nodevas par ziņu par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju;
 • atbalstu elektrības iegādei no «Latvenergo»
 • citus sociālo pabalstu un atbalstu veidus, kurus nosaka Daugavpils pilsētas domes attiecīgie Saistošie noteikumi

 Ko dod  maznodrošinātāmājsaimniecības statuss?

 • atbalstu elektrības iegādei no «Latvenergo»
 • atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai
 • pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no tiesas nodevas nomaksas
 • citus sociālo pabalstu un atbalstu veidus, kurus nosaka Daugavpils pilsētas domes attiecīgie Saistošie noteikumi

Kā saņemt trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības  statusu?

Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt sociālās palīdzības pabalstus, izņemot pabalstu krīzes situācijā, un kura nestrādā, ir pienākums reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā un pildīt bezdarbnieka vai darba meklētāja pienākumus, izņemot gadījumu, kad persona ir:

 • ar I vai II grupas invaliditāti, ar invaliditāti no bērnības vai vecuma pensijas saņēmējs;
 • sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā vai cita persona mājsaimniecībā, kura nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt citādā veidā;
 • viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
 • vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē.

Lai izvērtētu atbilstību trūcīgas/maznodrošinātās  mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām (iesniedzējs) vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
 • dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu;
 • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo IZTIKAS LĪDZEKĻU DEKLARĀCIJU , izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un minētajos dokumentos iekļautās ziņas.
Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu, izņemot gadījumu, ja deklarācija iesniegta, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu ( www.latvija.lv).

Uz cik ilgu laiku piešķir trūcīgas  un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu?

Trūcīgas/maznodrošinātās mājsaimniecības statusu (TMS) piešķir:

 • uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā
 • uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā,  izņemot gadījumu, kad persona ir:

-       ar I vai II grupas invaliditāti, ar invaliditāti no bērnības vai vecuma pensijas saņēmējs;

-       sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā vai cita persona mājsaimniecībā, kura nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt citādā veidā;

-       viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;

-       vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē.

Kādus sociālo pabalstu un atbalstu veidus  nosaka Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi?

 • pabalsts krīzes situācijā;
 • pabalsts daudzbērnu ģimenei;
 • pabalsts bērnu ēdināšanai;
 • pabalsts skolas formas un mācību piederumu iegādei;
 • apbedīšanas pabalsts;
 • pabalsts personu apliecinoša dokumenta saņemšanai;
 • vienreizējs pabalsts personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas soda izciešanas;
 • vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;
 • vienreizējs pabalsts jubilejās;
 • pabalsts politiski represētai personai, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušai personai, Otrā pasaules kara, Afganistānas kara un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam;
 • pabalsts aizgādnim;
 • pabalsts pirts izdevumu segšanai;
 • veselības aprūpes pabalsts.

Daugavpils pilsētas pašvaldībā piešķir bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem:

 • Pabalstus ģimenēm, kuru aizbildnībā ir bērns:

          -  Pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai;
          -  Pabalstu mācību piederumu iegādei;

 • Pabalstu audžuģimenēm;
 • Pabalstu adoptējamā bērna uzturam;
 • Pabalstu viesģimenei bērna uzturam;
 • Vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
 • Pabalstu ikmēneša izdevumiem;
 • Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam;
 • Veselības aprūpes pabalstu;
 • Vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas remontam.

Kam pienākas asistentu pakalpojumi?

Valsts apmaksātais asistenta pakalpojums pienākas cilvēkiem ar 1. un 2.grupas invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam. Šāds pakalpojums paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti veikt ārpus mājas aktivitātes - nokļūt  asistenta pavadībā vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus. Lai noformētu šo pakalpojumu, jāgriežas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Asistentu pakalpojumu sektorā Vienības ielā 8.

Kas ir sociālais taksometrs?

Tiesības saņemt pakalpojumu „Sociālais taksometrs” ir personām ar pārvietošanas traucējumiem (ratiņkrēslos, ar 1. un 2. invaliditātes grupu), kuras patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu Daugavpils pilsētā. Sociālais taksi (  speciāli aprīkotais automobilis) ļauj cilvēkiem ratiņkrēslos ērti nokļūt nozīmētajā vietā, piemēram, ārstniecības iestādēs, universitātē, kino, darbā, teātrī, utt. Pasūtīt šo pakalpojumu personas ar invaliditāti var pa tālr. 26409763

Kāds ir Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai ?

Atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai , saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.23 „Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”:

 • mājokļa pielāgošanas izdevumu segšanai;
 • pandusa ierīkošanas izdevumu segšanai;
 • pacēlāja piešķiršanu lietošanā vai ierīkošanas izdevumu segšanai;
 • atbalsta saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas izdevumu segšanai.

Kā saņēmt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām palīdzības programmas pārtikas pakas?

Par ES pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakām

 

Kur Daugavpilī  var saņemt silto ēdienu bez maksas?

Saskaņā ar sociālās rehabilitācijas programmu „Karsts ēdiens - veselīgā vīde” Daugavpils pilsētas domes Sociālais dienests  nodrošina zupas virtuves darbu  Sociālajā/nakts patversmē Šaurā ielā 23 (nav jāuzrāda nekādas izziņas!)

Karsto ēdienu (400 gr zupas un 100 gr. maizes) var saņemt  darbadienās no plkst 13.00 līdz 16.00

Ēdienu var apēst uz vietas vai arī ņemt līdzi uz mājām (savos traukos).

Kur griezties ārkārtas (stihiskās nelaimes) situācijā?

Mājokļa un mantas nozaudēšanas gadījumā  stihiskās nelaimes (ugunsgrēka, plūdu u.c.) dēļ var griezties Ģimenes atbalsta centrā/patversmē Šaurā ielā 26, kurš strādā diennaktī. Citās krīzes situācijās jāgriežas Sociālo lietu pārvaldē Vienības ielā 8 darbadienās , saskaņā ar SD darba grafiku.

Ko darīt, ja pašvaldības sociālais dienests nesniedz atbalstu?

Personai ir tiesības lūgt pašvaldības sociālajam dienestam izsniegt administratīvo aktu rakstiski, lai to viena mēneša laikā apstrīdētu pašvaldības domē. Savukārt pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

PAPILDUS INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAI PAR PIEEJAMAJIEM PABALSTIEM UN CITA VEIDA PAŠVALDĪBĀ PIEEJAMO ATBALSTU PERSONĀM, KURAS IR PALIKUŠAS BEZ IZTIKAS LĪDZEKĻIEM, LŪDZAM JŪS GRIEZTIES PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ!

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE “SOCIĀLAIS DIENESTS” 

www.socd.lv

socd@socd.lv 

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

 

 

Последнее обновление страницы: 11.03.2022 08:24