DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS JOMAS NORMATĪVĀS BĀZES IZMAIŅAS 2015. GADĀ

  

Daugavpils pašvaldības sociālās sfēras likumdošanas bāze nepārtraukti mainās, jutīgi reaģējot uz sociālās un ekonomiskās situācijas pilsētā un valstī izaicinājumiem. Daugavpils pilsētas domes deputāti 2015. gadā vairākkārt skatīja jautājumus, kas bija saistīti ar izmaiņām pašvaldības sociālās jomas normatīvajos dokumentos.

1.   2015. gada 06. februārī stājās spēkā Daugavpils pilsētas domes jaunie  Saistošie noteikumi Nr.4 “Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu”

Saistošie noteikumi nosaka, ka ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu gadījumā, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, un tā atbilst saistošajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem. Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošas maznodrošinātās ģimenes (personas)  tiesīgas:

 • Saņemt palīdzību dzīvojamās telpas nodrošināšanā.
 • Saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu tarifa cenu.
 • Saņemt nodokļa atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.
 • Pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas.
 • Pieprasīt juridisko palīdzību.

2.   2010.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”  tika koriģēti un papildināti, pieņemot jaunus saistošos noteikumus, kas 2015.gada 12. februārī stājās spēkā -  Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.6 Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”

Saistošie  noteikumu Nr.6 tika grozīti :

 1. 2015.gada 30.aprīlī , grozījumi stājās spēkā 12.05.2015.
 2. 2015.gada 25.jūnijā, grozījumi stājas spēkā 03.07.2015.
 3. 2015.gada 23.jūlijā, grozījumi stājas spēkā 01.08.2015.
 4. 2015.gada 13.augustā, grozījumi stājas spēkā: 25.08.2015.
 5. 2015.gada 15.oktobrī, grozījumi stājas spēkā: 31.10.2015

Grozījumu saturs  :

1.Nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, vai novērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli, par īpašumu netiek uzskatīts šāds ģimenei (personai) piederošs īpašums :

 • īpašums, kas noteikts normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • viens vai vairāki nekustamie īpašumi, kuru kopējā kadastrālā vērtība ir mazāka par 5000,00 euro
 • apbūvēts zemes gabals, uz kura atrodas dzīvojamā māja (dzīvoklis), kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
 • viens automobilis vai motocikls, kas ģimenes (personas) īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem un ir vecāks par 10 gadiem, skaitot no pirmās reģistrācijas gada, kā arī piekabe, viens motorollers, mopēds, motorlaiva vai airu laiva. Nosacījums par īpašuma tiesību ilgumu un automobiļa vecumu neattiecas uz I–II grupas invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm piederošajiem transportlīdzekļiem.
 • nekustamais īpašums vai tā daļa, uz kuru ir vērsta piedziņa pēc izpildu dokumentiem vai rīcība ar to ir aprobežota ar tiesas lēmumu un šāds aprobežojums ir ierakstīts zemesgrāmatā, vai īpašums uz kuru uzlikta hipotēka vai citi atsavināšanas tiesību aprobežojumi, kas ierakstīti zemesgrāmatā.

2. Daudzbērnu ģimene – ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus. Piešķirot sociālās palīdzības pabalstu daudzbērnu ģimenei saskaņā ar noteikumiem, tiek vērtēti tikai ģimenes ienākumi.

3. Daudzbērnu ģimenēm palielināts pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs no 50% uz 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas. Kā arī paredz tiesības ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss, saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas.

4. Pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti tika saglabātas tiesības arī turpmāk saņemt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" noteikto pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai neatkarīgi no veiktajām pensiju indeksācijām.

 • vientuļai personai ar invaliditāti vai vientuļai pensijas vecuma personai, kuras ienākumi:
  • nepārsniedz 160 (agrāk bija 155,00) euro mēnesī – 46,00 euro apmērā mēnesī;
  • ir no 160,01 - 220,00 (agrāk bija 155,01–215,00) euro mēnesī – 35,00 euro apmērā mēnesī;
  • ir no 220,01 - 295,00 (agrāk bija 215,01–290,00) euro mēnesī – 29,00 euro apmērā mēnesī;
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kuras ienākumi:
  • nepārsniedz 160 (agrāk bija 155,00) euro mēnesī – 39,00 euro apmērā mēnesī;
  • ir no 160,01 - 220,00 (agrāk bija 155,01–215,00) euro mēnesī – 35,00 euro apmērā mēnesī;
  • ir no 220,01 - 280,00 (agrāk bija 215,01–275,00) euro mēnesī – 29,00 euro apmērā mēnesī;
 • ģimenēm, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, kuru ģimenes ienākumi:
  • nepārsniedz  345 (agrāk bija 335,00) euro mēnesī – 35,00 euro apmērā mēnesī;
  • ir no 345,01 - 455,00 (agrāk bija 335,01– 445,00) euro mēnesī – 29,00 euro apmērā mēnesī;
 1. 3.   2010.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 “Atbalsts mazaizsargātajām personām”  tika koriģēti un papildināti, pieņemot jaunus saistošos noteikumus, kas 2015.gada 21. februārī stājas spēkā - Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.5Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

Saistošie  noteikumu Nr.5 tika grozīti 2015.gada 30.aprīlī. Grozījumi stājās spēkā 12.05.2015.
Grozījumu saturs  :

 • Atbalsts pirts izdevumu segšanai daudzbērnu ģimenēm, kuras dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – pieškir 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas;
 • Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai - tiesības saņemt atbalstu ir guļošām personām ar 1. vai 2.grupas invaliditātes grupu. Atbalsta apmērs ir līdz 5,00 euro mēnesī.
 • Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai plānveida operācijas izmaksu segšanai. Ikviens Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotājs ir tiesīgs saņemt atbalstu tādas plānveida operācijas izmaksu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai), kuru, atbilstoši ārsta slēdzienam, ir nepieciešams veikt steidzamības kārtā – operācijas faktisko izmaksu apmērā, bet nepārsniedzot 1500,00 euro vienai personai (izņemot izmaksas, ko sedz valsts vai apdrošinātājs).
 1. 4.   2015. gada 12.februārī stājās spēkā Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7 “Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības”

Jaunie saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanas normatīvus, aprēķināšanas un izmaksas kārtību bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

5.   2015. gada 30.aprīlī tika pieņemti un 28.maijā stājās spēkā Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldībā tām personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tiek piešķirts atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai. Saistošajos noteikumos ir noteikti personas pienākumi un tiesības, arī lēmuma par atbalsta piešķiršanu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

6.   2015. gada 10.decembrī tika pieņemti un 23.12.2015 stājās spēkā Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

 7.   2015. gada 10.decembrī tika pieņemti un 31.12.2015 stājās spēkā Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.46 " Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"

 

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes galv. speciālists starptautiskās sadarbības un sabiedrisko attiecību jautājumos Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 28.01.2016 10:14