VIENREIZĒJS BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTS

 

Vienreizēju pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 500,00 euro apmērā bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas par katru bērnu ir tiesības saņemt: 

  • viens no bērna vecākiem, ja vecāka deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos deviņus mēnešus pirms bērna piedzimšanas bija pašvaldībā (šai laikā iekļauj arī laiku, kad pabalsta pieprasītāja dzīvesvieta bija reģistrēta ārvalstīs);
  • viens no bērna vecākiem vai abi vecāki pēdējo deviņu mēnešu periodā pirms bērna piedzimšanas iegādājās nekustamo īpašumu pašvaldībā un uz bērna dzimšanas reģistrācijas brīdi tur deklarēja savu dzīvesvietu;
  • audžuģimene, aizbildnis vai adoptētājs, ja deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā un bērns ārpusģimenes aprūpē ir nodots ar Daugavpils pilsētas bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) lēmumu.

Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrācijas dienas un dzīvesvietas deklarēšanas pašvaldībā, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc pabalsta nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.

Pabalsta saņemšanai viens no bērna vecākiem vai cita persona, kuras aprūpē bērns nodots ar bāriņtiesas lēmumu, iesniedz iesniegumu.

Pabalstu izmaksā pārskaitot to uz saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.03.2022 12:44