DZĪVOKĻA PABALSTS KURINĀMĀ IEGĀDEI INDIVIDUĀLĀS APKURES NODROŠINĀŠANAI

Dzīvokļa pabalstu  piešķir izdevumu apmaksai par pakalpojumiem, kas saistīti ar viena nekustamā īpašuma lietošanu, kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo, ja īpašums atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, bet ne vairāk par faktisko izdevumu apmēru. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir maksājumu parādu segšanai un gadījumā, ja ir konstatēta pārmaksa, kuras apmērs pārsniedz noteikta pabalsta apmēru. 

Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai ir tiesības saņemt ģimenēm (personām), šādā apmērā:

1.Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

  • nav bērnu – 150,00 euro  apmērā kalendārajā gadā;
  • ir viens vai divi bērni – 165,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
  • ir trīs vai vairāk bērnu – 200,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

2. Ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss129,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

3. Ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti un kuru ģimenes ienākumi nepārsniedz 475,00 euro mēnesī – 143,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

4. Atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuras ienākumi:

  • nepārsniedz 195,00 euro mēnesī – 171,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
  • nepārsniedz 315,00 euro mēnesī – 143,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

Ģimenēm (personām), kurām nav maznodrošinātās ģimenes/personas statusa un kuru ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā vienai personai nepārsniedz 400 euro  mēnesī, piešķir atbalstu kurināmā  izdevumu apmaksai:

  • ģimenēm (personām), ja ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir no 344,01 euro  līdz 376,00 euro  mēnesī - 129,00 euro  apmērā kalendārajā gadā;
  • ģimenēm (personām), ja ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir no 376,01 euro  līdz 400,00 euro  mēnesī - 65,00 euro  apmērā kalendārajā gadā.

Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.

Dienests triju mēnešu laikā pēc pabalsta kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai piešķiršanas apseko pabalsta saņēmēju dzīvesvietā un sastāda apsekošanas aktu par piešķirtā pabalsta izlietojuma atbilstību tam paredzētajam mērķim, ja pabalsta saņēmējs neiesniedz izdevumu apliecinošo dokumentu

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

 

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.10.2020 13:16