DZĪVOKĻA PABALSTS KURINĀMĀ IEGĀDEI INDIVIDUĀLĀS APKURES NODROŠINĀŠANAI

 

Dzīvokļa pabalstu  piešķir izdevumu apmaksai par pakalpojumiem, kas saistīti ar viena nekustamā īpašuma lietošanu, kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo, ja īpašums atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, bet ne vairāk par faktisko izdevumu apmēru. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir maksājumu parādu segšanai un gadījumā, ja ir konstatēta pārmaksa, kuras apmērs pārsniedz noteikta pabalsta apmēru. 

Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā: 

  • Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

-       nav bērnu – 150,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

-       ir viens vai divi bērni – 165,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

-       ir trīs vai vairāk bērnu – 200,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

  • Ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 129,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
  • Ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti un kuru ģimenes ienākumi nepārsniedz 475,00 euro mēnesī – 143,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
  • Atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuras ienākumi:

-       nepārsniedz 195,00 euro mēnesī – 171,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

-        nepārsniedz 315,00 euro mēnesī – 143,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai, piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.

Sociālais dienests triju mēnešu laikā pēc pabalsta kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai piešķiršanas, apseko pabalsta saņēmēju dzīvesvietā un sastāda apsekošanas aktu par piešķirtā pabalsta izlietojuma atbilstību tam paredzētajam mērķim. Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai izmaksā skaidrā naudā vai pārskaitījuma veidā uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē, vai pārskaitījuma veidā komersantam kā samaksu par iegādāto kurināmo.

DZĪVOKĻA PABALSTS AR DZĪVOJAMĀS TELPAS LIETOŠANU SAISTĪTO PAKALPOJUMU APMAKSAI

Pabalstu dzīvojamās mājas tehniskās uzturēšanas (dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts) un sanitārās uzturēšanas izdevumu segšanai pārvaldniekam, aukstā ūdens, gāzes, elektroenerģijas piegādes un atkritumu apsaimniekošanas izdevumu apmaksai ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā:

  • Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

-       nav bērnu – 8,00 euro apmērā mēnesī kalendārajā gadā;

-       ir bērni – 15,00 euro apmērā mēnesī kalendārā gada laikā un papildus 15,00 euro mēnesī laika periodā no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot;

  • Ģimenēm ar bērniem, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 15,00 euro apmērā mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot;
  • Vientuļai personai ar invaliditāti vai vientuļai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuras ienākumi nepārsniedz 200,00 euro mēnesī – 15,00 euro apmērā mēnesī laika periodā no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot;
  • Ģimenēm, kuru aizgādībā ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 15,00 euro apmērā mēnesī laika periodā no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot.
  • Pabalstu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas izdevumu segšanai ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, ja dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, – 0,15 euro apmērā par 1 m2 dzīvojamās platības mēnesī, bet nepārsniedzot 20% no rēķinā norādītās summas.
  • Pabalstu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izdevumu segšanai ir  tiesīgas saņemt personas ar I vai II grupas redzes invaliditāti, ja personas vidējie ienākumi  pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, ja zemesgabala labiekārtošanas darbi tiek līdzfinansēti no Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzekļiem, – 100% apmērā no rēķinā norādītās summas.

Klientu pieņemšanas laiks : 

Pirmdiena    08.00 - 18.00
Otrdiena      08.00 - 17.00
Trešdiena     08.00 - 17.00
Ceturtdiena   08.00 - 17.00
Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00
Piektdienās  klientu  pieņemšana nenotiek

Nepieciešamības gadījumā dokumentus (iesniegumus, atskaites un citus dokumentus) papīra formātā var atstāt Sociālā dienesta telpā Lāčplēša ielā 39 (ieeja no pagalma puses) vai Vienības ielā 8 dokumentu pieņemšanas kastē.

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Konsultants 654 49907, 654 49908, mobilo tālruņu lietotājiem 22814696 (BITE tīkls)

Bezmaksas tālruņa numurs 80006966

Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.07.2020 10:56