DZĪVOKĻA PABALSTS SILTUMENERĢIJAS PIEGĀDES IZDEVUMU APMAKSAI APKURES UN KARSTĀ ŪDENS PIEGĀDES NODROŠINĀŠANAI

 

Dzīvokļa pabalstu  piešķir izdevumu apmaksai par pakalpojumiem, kas saistīti ar viena nekustamā īpašuma lietošanu, kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo, ja īpašums atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, bet ne vairāk par faktisko izdevumu apmēru. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir maksājumu parādu segšanai un gadījumā, ja ir konstatēta pārmaksa, kuras apmērs pārsniedz noteikta pabalsta apmēru.

Pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai ir tiesības saņemt šādām personām vai ģimenēm, šādā apmērā: 

 1.   Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

nav bērnu –  līdz 46,00 euro apmērā mēnesī;

ir viens bērns –  līdz  49,00 euro apmērā mēnesī;

ir divi bērni – līdz 58,00 euro apmērā mēnesī;

trīs vai vairāk bērnu – līdz 29,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 129,00 euro mēnesī.

2.   Ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

nav bērnu – līdz  20,00 euro apmērā mēnesī;

ir viens bērns – līdz  43,00 euro apmērā mēnesī;

ir divi bērni – līdz  53,00 euro apmērā mēnesī;

trīs vai vairāk bērnu – līdz  25,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 125,00 euro mēnesī.

3.   Ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, un ģimenes ienākumi:

nepārsniedz 375,00 euro mēnesī – līdz  35,00 euro apmērā mēnesī;

ir no 375,01 līdz 485,00 euro mēnesī – līdz  29,00 euro apmērā mēnesī.

4.   Atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas statuss un kuras ienākumi:

nepārsniedz 255,00 euro mēnesī – līdz  46,00 euro apmērā mēnesī;

ir no 255,01 līdz 315,00 euro mēnesī – līdz  35,00 euro apmērā mēnesī;

ir no 315,01 līdz 334,00 euro mēnesī un kura ir vientuļa – līdz  30,00 euro apmērā mēnesī.

Pabalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai  minētajām personām (ģimenēm) ir tiesības saņemt 20,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu samazinātā apmērā atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas statuss un ienākumu līmenis pārsniedz 315,00 euro mēnesī. Samazināta pabalsta apmēru aprēķina pēc šādas formulas:

Ps = 30 – (Ie – 315)

Ps – Samazināta pabalsta apmērs;

Ie – vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā.

Lai saņemtu pabalstu siltumenerģijas izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai, pabalsta  pieprasītājs iesniedz iesniegumu Dienestā. Pabalstu piešķir un izmaksā par laika periodu no  1.oktobra līdz 31.martam.

DZĪVOKĻA PABALSTA PIEŠĶIRAMAIS APMĒRS SILTUMENERĢIJAS PIEGĀDES IZDEVUMU APMAKSAI APKURES UN KARSTĀ ŪDENS PIEGĀDES NODROŠINĀŠANAI ATBILSTOŠI DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES 08.12.2016. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.47 "DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLIE PABALSTI"

Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39  un apkalpošanas  punktā   Liepājas ielā 4  klientus pieņem  pēc šāda grafika :  

 

Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.30
Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Ceturtdiena  8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Piektdiena    8.00 -12.00   (pēc  iepriekšējā  pieraksta  pie
                                           konsultanta  klātienē vai pa tālr.  654-
                                           49907 
vai 654-49908)

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 05.06.2019 08:01