Izmaiņas Mājokļa pabalsta aprēķināšanas kārtībā

  

          Sākot ar 01.07.2021, saskaņā ar  Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 10.punktu un 3.pielikumu, mainījās Mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšana.

No 01.07.2021.g. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot MK noteikumos vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I, kur 

Pmaj – pabalsta apmērs;

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto GMI pabalsta apmēru).

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

  •  par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
  •  par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
  •  ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

 Mājokļa pabalsta aprēķināšanai Dienesta klientiem būs nepieciešams katru mēnesi veikt pārrēķinu par mājokļa pabalsta apmēru Dienestā iesniedzot aktuālos rēķinus.

Informējam, ka turpmāk pabalsts cietā kurināmā iegādei tiks izmaksāts balstoties uz Dienestā iesniegtu rēķinu/pavadzīmi vai izdevumus apliecinošu dokumentu.

Laika periodā līdz 2021. gada 30. jūnijam piešķirtais mājokļa pabalsts tiks izmaksāts līdz 2021. gada 30. novembrim. 

Laika periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim, ja mājsaimniecībai (personai), aprēķinot mājokļa pabalstu saskaņā ar jauno valstī noteikto aprēķina formulu, mājokļa pabalsts nepienākas, vai tā apmērs ir mazāks par saskaņā ar šiem noteikumiem līdz 2021. gada 1. jūlijam aprēķināto dzīvokļa pabalsta apmēru, tai tiek aprēķināta un izmaksāta pabalsta starpība, kas tiek pārskaitīta pakalpojumu sniedzējam.

Atgādinām, ka vēršoties Dienestā iesniegumam statusa noformēšanai klāt, sākot ar 01.07.2021. jāpievieno visi aktuālie rēķini par mājokli un telekomunikācijām, izņemot rēķinus AS “Siltumtīkli”. Kā arī rēķinus var sūtīt elektroniski uz e-pastu rekini@socd.lv .

Informāciju par sociālās palīdzības saņemšanu var saņemt pa tālruni 654 49907 un bezmaksas tālruņa numurs 80006966.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 28.06.2022 08:13