Izmaiņas Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā"

Ar 01.09.2019. stājās spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā"

Galvenās izmaiņas (no MK grozījumu anotācijas) ir:

  1. papildināts MK noteikumu Nr.942 nosaukums un 1.1.apakšpunkts, nosakot, ka šie noteikumi nosaka arī kārtību, kādā personai piešķir un finansē asistenta pakalpojumu augstskolās un koledžās studējošajiem;
  2. ar 01.09.2019. asistenta pakalpojumu piešķir arī augstskolā vai koledžā studējošai personai ar I vai II invaliditātes grupu (līdz šim bija tikai personām ar I grupas redzes invaliditāti – 1.pielikuma 3.punkts);
  3. papildināts MK noteikumu 1.6.apakšpunkts, kas vairs neuzliek asistenta pakalpojuma pieprasītājam pienākumu kopā ar iesniegumu sociālajā dienestā iesniegt VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību (ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam). Vienlaikus MK noteikumi papildināti ar jaunu normu, ka  pašvaldības sociālajam dienestam ir pienākums pārliecināties par VDEĀVK izsniegtajiem atzinumiem Invaliditātes informatīvajā sistēmā, izmantojot automatizēto tiešsaistes datu pārraides režīmu. Gadījumos, kad  personai ir atkārtoti noteikta invaliditāte un  persona vēlas savlaicīgi (steidzami) nokārtot asistenta pakalpojuma piešķiršanu, pirms sociālais dienests ir saņēmis aktuālo informāciju par personai izsniegto atzinumu (tiešsaistes datu pārraides režīmā vēl nav pieejama aktuālā informācija),  persona pati var iesniegt  viņas rīcībā esošo jauno atzinumu.  
  4. Asistenta pakalpojumu nodrošina personas deklarētās dzīvesvietas sociālais dienests, taču praksē var rasties situācijas, ka persona  studiju laikā faktiski nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā un tādejādi asistenta pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana varētu būt apgrūtināta. Šādā situācijā atbilstoši personas izvēlei un individuālajai situācijai, ir vairākas iespējas, kā saņemt asistenta pakalpojumu. Ja persona ar invaliditāti studiju laikā maina savu dzīvesvietu un deklarējas citā pašvaldībā, tādā gadījumā persona slēdz līgumu par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu ar šīs pašvaldības sociālo dienestu. Ja personas ar invaliditāti dzīvesvieta un augstākās izglītības iegūšanas vieta ir dažādās pašvaldībās, personas deklarētās dzīvesvietas sociālais dienests līgumu par asistenta pakalpojuma sniegšanu var slēgt ar vienu vai vairākiem asistentiem, pēc asistenta pakalpojuma saņēmēja izvēles, individuāli organizējot asistenta pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši klienta pārvietošanās vajadzībām.
  1. 1.pielikumā “Kritēriji asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai” 3.punktā tiek mainīts regulējums, paredzot, ka asistenta pakalpojumu, lai iegūtu augstāko izglītību, var saņemt ne tikai personas ar I invaliditātes grupu ar redzes funkcionālajiem traucējumiem, bet arī citas personas ar invaliditāti (kurām saskaņā ar Invaliditātes likumā noteikto ir tiesības uz pakalpojumu un pašvaldības sociālais dienests saskaņā ar MK noteikumu Nr.942 9.1.apakšpunktu pieņēmis lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu). Tiek saglabāts līdzšinējais regulējums, ka asistenta pakalpojumu piešķir atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības iestādi un atpakaļ un palīdzētu apgūt izglītības programmu, bet ne vairāk par 40 stundām nedēļā. Izmaiņas paredz piešķirt asistenta pakalpojumu arī neklātienē studējošiem ne tikai sesijas laikā (kā tas bija noteikts līdz šim), bet visa mācību gada laikā, lai iegūtu augstāko izglītību. Neklātienes studiju formā studējošajiem nepieciešams apmeklēt augstākās izglītības iestādi ne tikai sesijas laikā, bet arī citā laikā, kad augstākās izglītības iestādē tiek organizētas kontaktstundas (piemēram, sestdienās, svētdienās).

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.10.2019 12:20