PALĪDZĪBA KRĪZES SITUĀCIJĀS

   
Ar ko Daugavpils pašvaldība var palīdzēt nonākušām krīzes  situācijā ģimenēm (personām) ?  
  

Kur griezties krīzes (stihiskās nelaimes) situācijā?

Mājokļa un mantas nozaudēšanas gadījumā  stihiskās nelaimes (ugunsgrēka, plūdu u.c.) dēļ var griezties Ģimenes atbalsta centrā/patversmē Šaurā ielā 26, kurš strādā diennaktī. Citās krīzes situācijās jāgriežas Sociālajā  dienestā Vienības ielā 8 darbadienās , saskaņā ar SD darba grafiku.

neizvērtējot ģimenes /personas ienākumus,  Sociālais dienests var piešķirt pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai katastrofu vai stihiskas nelaimes gadījumos palielinātā apmērā  – līdz 3000 euro  vienai ģimenei/personai .  Var saņemt  pabalstu krīzes situācijās, kas notika  no ģimenes/personas  gribas neatkarīgu apstākļu dēļ . Pienākas palīdzība no pašvaldības , ja ģimenei/personai notika zādzība, smaga saslimšana, ar vardarbību saistīti gadījumi, smags ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās, pēkšņa ģimenes locekļa nāve , kā arī citos gadījumos, kuru dēļ ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Nokļūstot šāda veida krīzes situācijas, Daugavpils iedzīvotāji varēs saņemt palīdzību  līdz 1500 euro vienai ģimeni/ personai. Jauninājums ir tas, ka šī palīdzība paredz arī psihosociālu atbalstu, piemēram, psihologa, psihiatra, psihoterapeita, ģimenes terapeita pakalpojumi.

Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas esamību un zaudējumu apmēru.

Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu. Nosakot pabalsta apmēru, ņem vērā:

 • pabalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ievērojot krīzes situācijas izraisītās sekas;
 • pabalsta pieprasītāja zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā;
 • pabalsta pieprasītāja tiesības pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību;
 • psihosociālās palīdzības izdevumu apmēru

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu krīzes situācijās nonākušām personām (ieskaitot psiholoģisko atbalstu), kā arī īslaicīgu mājvietu nodrošina Dienesta Ģimenes atbalsta centrs/patversme Šaurā ielā 26.

Centrā uzņem:

 • personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes vai citas avārijas, ugunsgrēka rezultātā;
 • ģimenes ar bērniem, kuras palikušas bez pajumtes;
 • vardarbībā cietušas personas, ģimenes ar bērniem un citas personas, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar uzturēties savā dzīvesvietā pēc sociālā darbinieka atzinuma;
 • bērnus, kuri apmaldījušies, pamesti, aizgājuši no mājām vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām (arī no citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), līdz to nodošanai vecākiem vai ievietošanai bērnu aprūpes institūcijā.

Centrs nodrošina sociālo darbinieku un psihologu atbalsta pasākumus emocionālās spriedzes mazināšanai, sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai, sociālā statusa un pašapziņas atgūšanai, kā arī citus sociālā darba pakalpojumus.

Personas uzturēšanās laiks Centrā ir 3 mēneši. Uzturēšanās laiku Centrā var pagarināt līdz sešiem mēnešiem un objektīvu iemeslu dēļ uz nenoteiktu laiku līdz krīzes situācijas atrisināšanai, saskaņā ar Dienesta vadītāja lēmumu, kas tiek pieņemts pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu.

Kur Daugavpilī  var saņemt silto ēdienu bez maksas?

Saskaņā ar sociālās rehabilitācijas programmu „Karsts ēdiens - veselīgā vīde” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" nodrošina zupas virtuves darbu  Sociālajā/nakts patversmē Šaurā ielā 23 (nav jāuzrāda nekādas izziņas!)

Karsto ēdienu (400 gr zupas un 100 gr. maizes) var saņemt  darbadienās no plkst 13.00 līdz 16.00

Ēdienu var apēst uz vietas vai arī ņemt līdzi uz mājām (savos traukos).

TRŪCĪGIE UN MAZNODROŠINĀTIE  IEDZĪVOTĀJI VAR SAŅEMT PALĪDZĪBU NO ES

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.01.2022 11:56