Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos

 

19. decembrī stājās spēkā grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām  personām” , kuri  paredz atbalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai izmaksu sakārtošanu  un sociālās palīdzības spektra paplašināšanu daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm ar maznodrošināto statusu.

      No 2018.gada 19.decembra, lai klientiem neveidojas pārmaksa, sakarā ar to, ka rēķini par tekošo mēnesi ir zemāki nekā piešķirtā atbalsta ikmēneša apmērs, saistošo noteikumu  Nr.46 17.punktu izteica jaunā redakcijā, paredzot, ka atbalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai  un  atbalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai daudzbērnu ģimenēm, atbalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai (ienākumi nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru) un ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti (vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru) Dienests piešķir ne vairāk par faktisko izdevumu apmēru.  Atbalstu nepiešķir maksājumu parādu segšanai un gadījumā, ja konstatēta pārmaksa, kuras apmērs pārsniedz noteiktā atbalsta apmēru.

DZĪVOKĻA PABALSTA PIEŠĶIRAMAIS APMĒRS SILTUMENERĢIJAS PIEGĀDES IZDEVUMU APMAKSAI APKURES UN KARSTĀ ŪDENS PIEGĀDES NODROŠINĀŠANAI ATBILSTOŠI DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES 08.12.2016. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.47 "DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLIE PABALSTI"

Saistošie noteikumi Nr.46 papildināti ar jaunu atbalstu - atbalstu bērnu kopšanai līdz pusotra gada vecumam 200 EUR mēnesī uz katru bērnu, kas paredzēts ģimenēm, kurās piedzima trīs vai vairāk bērni vienās dzemdībās un kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss. Minēto atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

Grozījumi paredz, ka vienreizējs atbalsts dzīvojamās telpas remontam ir tiesīgas pieprasīt arī maznodrošinātas ģimenes/personas un daudzbērnu ģimenes, ja viņi atbilst atbalsta piešķiršanas kritērijiem:

  • atbalsts ir paredzēts Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas remontam, kas likumā  "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā piešķirta personai lietošanā.
  • atbalsta pieprasītājs nav izlikts no dzīvojamās telpas par maksājumu parādiem ar tiesas spriedumu
  • no dzīvojamas telpas piešķiršanas dienas  nav pagājuši 2 mēneši

 Jauninājums ir arī tas, ka turpmāk būs iespēja iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus un saņemt atbalstu kā kompensāciju (ja iesniedzējs jau iegādājās materiālus dzīvokļa remontam).

Pēdējās izmaiņas veiktas: 09.01.2019 06:59