Personas (ģimenes), kurām ir trucīgo statuss , var saņemt apbūvētas zemes nomas maksas samazinājumu par 90%

    Saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta 2018. gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.), personas (ģimenes), kurām ir trucīgās ģimenes/personas statuss , var saņemt apbūvētas zemes nomas maksas samazinājumu par 90%.

Agrāk tādu iespēju samazināt maksu MK neparedzēja, tikai nekustamā īpašuma nodokļiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350:

“…24. Nomas maksu var samazināt par 90 % (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto), ja nomniekam ir piešķirts trūcīgās personas statuss un papildus ir izpildīti šo noteikumu 23.1. (23.1. uz apbūvētā zemesgabala esošā būve ir deklarēta kā nomnieka dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus) un 23.3. (23.3. nomnieka nomas maksas un citu saistīto maksājumu parāds par attiecīgo apbūvēto zemesgabalu nav lielāks par 50 euro) apakšpunktā minētie nosacījumi.

25. Lai saņemtu šo noteikumu 23. vai 24. punktā minēto nomas maksas samazinājumu, nomnieks iesniedz iznomātājam dokumentus, kas apliecina apstākļu atbilstību šo noteikumu 23. vai 24. punktā minētajiem nosacījumiem. Nomnieks nekavējoties informē iznomātāju, ja tā sniegtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.”..

Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.07.2018 12:18