SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA AUDŽUĢIMENĒM

 

Sociālais    dienests    audžuģimenei     neatkarīgi     no     tā, kurā administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, ja ir pieņemts Daugavpils  pilsētas  bāriņtiesas  lēmums   par   bērna ievietošanu audžuģimenē, izmaksā:

  • pabalstu bērna uzturam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 EUR, no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 258 EUR apmērā mēnesī vienam bērnam;
  • pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 130 EUR apmērā mēnesī vienam bērnam. Sociālais dienests ir tiesīgs izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā;    Papildus noteiktajam pabalsta apmēram, ievietojot bērnu audžuģimenē, piešķir vienreizējo pabalstu 70,00 EUR apmērā.
    • pabalstu mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamajiem mācību procesa nodrošināšanai, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo šādā apmērā:

-       Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem – 25,00 EUR;

-       Izglītības iestāžu 1.klases izglītojamajiem – 50,00 EUR;

-       Pamatskolās, izņemot 1.klases izglītojamos, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamajiem – 35,00 EUR.

  • Sociālais dienests izmaksā audžuģimenei pabalstu socializācijas un audzināšanas nolūkiem 300,00 EUR apmērā sešos kalendārajos mēnešos, bet ne vairāk par 600,00 EUR kalendārajā gadā vienai ģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Audžuģimenēm ir pienākums vienu reizi sešos mēnešos iesniegt Sociālajam dienestam pārskatu par izmaksātā pabalsta socializācijas un audzināšanas nolūkiem izlietošanu atbilstoši tā mērķim. Pārskata formu un kārtību, kādā tiek izmaksāts pabalsts socializācijas un audzināšanas nolūkiem izstrādā un nosaka Sociālais dienests.

Skolēnu brīvlaikā un vasaras periodā audžuģimenēm ir iespēja piedalīties sociālās rehabilitācijas programmu realizēšanā Dienas centrā “Saskarsmē” , kā arī saņemt psihologa pakalpojumus krīzes situācijās (neieskaitot vardarbības gadījumus).

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

last.changes: 21.10.2020 13:19