SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA ĢIMENĒM, KURU AIZGĀDĪBĀ VAI APRŪPĒ IR BĒRNS AR INVALIDITĀTI

 

Ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru pienākas:  

1.   Atbalsts ar dzīvokli saistīto izdevumu segšanai:

  • Siltumenerģijas piegādes samaksai  – 30,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu ar invaliditāti, bet ne vairāk par 107,00 euro mēnesī;
  • Kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai – 129,00 euro apmērā kalendārajā gadā.
  • Karstā ūdens piegādes nodrošināšanai minētajām personām (ģimenēm) ir tiesības saņemt 20,00 euro  apmērā kalendārajā gadā.
  • Dzīvojamās mājas tehniskās uzturēšanas (dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts), sanitārās uzturēšanas, aukstā ūdens, gāzes, atkritumu apsaimniekošanas, kuri iekļauti apsaimniekotāja piestādītajā rēķinā, izdevumu segšanai, un elektroenerģijas piegādes un atkritumu apsaimniekošanas kompensēšanai – 15,00 euro apmērā mēnesī laika periodā no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot.

 2.   Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai

Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada laikā (pusdienas un launagi), vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas.  Atbalstu piešķir par pilnu mēnesi, kurā iesniegts personas  iesniegums, bet  vienlaikus jāiesniedz izdevumus apliecinoši čeki (vai citi veikto maksājumu apliecinoši dokumenti), kuros ir norādīti bērna rekvizīti.

 3.   Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai

  • ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem - 140,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
  • ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas smagi slims guļošs bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem 200,00 euro apmērā kalendārajā gadā par katru smagi slimu gulošu bērnu ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem.

 4.  Atbalsts Jaungada svētkos

  1. Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.janvārim, bez personas iesnieguma.
  • bērniem ar invaliditāti;   

5.  Ikviena ģimene (persona), kuras aizgādībā ir bērns ar dzirdes invaliditāti  ir tiesīga saņemt atbalstu līdz 200 euro kalendārajā gadā vienam bērnam speciālo tehnisko palīglīdzekļu un ar to darbību saistīto ierīču iegādei un remontam, ja šādu palīglīdzekļu iegādi un remontu neapmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.  

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA NOTIEK TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA:

Klientu pieņemšanas laiks : 

Pirmdiena    08.00 - 18.00
Otrdiena      08.00 - 17.00
Trešdiena     08.00 - 17.00
Ceturtdiena   08.00 - 17.00
Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00
Piektdienās  klientu  pieņemšana nenotiek

Nepieciešamības gadījumā dokumentus (iesniegumus, atskaites un citus dokumentus) papīra formātā var atstāt Sociālā dienesta telpā Lāčplēša ielā 39 (ieeja no pagalma puses) vai Vienības ielā 8 dokumentu pieņemšanas kastē.

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Konsultants 654 49907, 654 49908, mobilo tālruņu lietotājiem 22814696 (BITE tīkls)

Bezmaksas tālruņa numurs 80006966

Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.07.2020 11:02