SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA ĢIMENĒM, KURU AIZGĀDĪBĀ VAI APRŪPĒ IR BĒRNS AR INVALIDITĀTI

 

Ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru pienākas:  

1.   Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai

Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada laikā (pusdienas un launagi), vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas.  Atbalstu piešķir par pilnu mēnesi, kurā iesniegts personas  iesniegums, bet  vienlaikus jāiesniedz izdevumus apliecinoši čeki (vai citi veikto maksājumu apliecinoši dokumenti), kuros ir norādīti bērna rekvizīti.

 2.   Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai

  • ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem - 140,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
  • ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas smagi slims guļošs bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem 200,00 euro apmērā kalendārajā gadā par katru smagi slimu gulošu bērnu ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem.

3.  Atbalsts Jaungada svētkos

  1. Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.janvārim, bez personas iesnieguma.
  • bērniem ar invaliditāti;   

4.  Ikviena ģimene (persona), kuras aizgādībā ir bērns ar dzirdes invaliditāti  ir tiesīga saņemt atbalstu līdz 200 euro kalendārajā gadā vienam bērnam speciālo tehnisko palīglīdzekļu un ar to darbību saistīto ierīču iegādei un remontam, ja šādu palīglīdzekļu iegādi un remontu neapmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.  

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.11.2021 08:48