SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA ĢIMENĒM (PERSONĀM) AR MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES STATUSU

    Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības veidi  ģimenēm /personān ar maznodrošināto statusu:  

 1. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens piegādes nodrošināšanai

 • ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrišinātas ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē :

ü  nav bērnu - 20,00 euro apmērā mēnesī;

ü  ir viens bērns - 43,00 euro apmērā mēnesī

ü  ir divi bērni - 53,00 euro apmērā mēnesī

ü  trīs vai vairāk bērnu - 25,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 125,00 euro mēnesī.

 2. Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai

 • ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss  - 129,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

Sociālais dienests triju mēnešu laikā pēc pabalsta kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai piešķiršanas, apseko pabalsta saņēmēju dzīvesvietā un sastāda apsekošanas aktu par piešķirtā pabalsta izlietojuma atbilstību tam paredzētajam mērķim.

3. Dzīvokļa pabalsts karstā ūdens piegādes nodrošināšanai

 • minētajām personām (ģimenēm) ir tiesības saņemt 20,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

3. Dzīvokļa pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksai

Pabalstu dzīvojamās mājas tehniskās uzturēšanas (dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts) un sanitārās uzturēšanas izdevumu segšanai pārvaldniekam, aukstā ūdens, gāzes, elektroenerģijas piegādes un atkritumu apsaimniekošanas izdevumu apmaksai ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā:

 • ģimenēm ar bērniem, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 15,00 euro apmērā mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot;

Pabalstu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas izdevumu segšanai ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, ja dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, – 0,15 euro apmērā par 1 m2 dzīvojamās platības mēnesī, bet nepārsniedzot 20% no rēķinā norādītās summas.

4. Bērnu ēdināšanas pabalsts

Ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 100% apmērā:

 • ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem bērniem;
 • ēdināšanas izdevumu segšanai vai kompensācijai par laiku, kad bija izskatīts ģimenes (personas) iesniegums par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem bērniem mācību gada laikā (pusdienas un launagi);
 • bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā;
 • bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs, kuru saraksts ir apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu;
 • bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai vasaras brīvlaika periodā Dienesta norādītajā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā.

5. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts

 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts trūcīgas personas statuss un kuras ienākumi nepārsniedz 170,00 euro mēnesī – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas 80 dienas kalendārajā gadā, vienu reizi dienā;

6. Pabalsts mācību piederumu iegādei

Tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo ir ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

 • 1. Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 euro;
 • 2. Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 50,00 euro (vienreizēji);
 • 3. Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 35,00 euro.

7. Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei

Tiesības saņemt atbalstu formas tērpa iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo ir:

 • ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss

Atbalstu skolēnu formas tērpa iegādei izmaksā kā kompensāciju vai pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē. Atbalsta pieprasītājs iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija, vai rēķinu no attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, ja pieprasīta izdevumu segšana.

8. Atbalsts plānveida operācijas izmaksu segšanai.

Ikviens Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotājs ir tiesīgs saņemt atbalstu tādas plānveida operācijas izmaksu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai), kuru, atbilstoši ārsta slēdzienam, ir nepieciešams veikt steidzamības kārtā – operācijas faktisko izmaksu apmērā, bet nepārsniedzot 1500,00 euro vienai personai (izņemot izmaksas, ko sedz valsts vai apdrošinātājs).

Atbalsta saņemšanai persona vai tās likumīgais pārstāvis iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti neatrodas Sociālā dienesta rīcībā:

 • ārstniecības iestādes vadītāja parakstītu izziņu par attiecīgas operācijas rindas garumu, plānoto operācijas datumu rindas kārtībā, par plānotajām plānveida operācijas izmaksām un nepieciešamību veikt operāciju steidzamības kārtā, ja pieprasa atbalstu operācijas izmaksu segšanai;

9. Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, kura deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, vai citai personai, kuras aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns. Atbalsta apmērs ir 500,00 euro par katru bērnu.
 Atbalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrācijas dienas un dzīvesvietas deklarēšanas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc atbalsta nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.
Vienreizējo atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz atbalsta saņēmēja norēķinu kontu bankā.

10. Atbalsts Jaungada svētkos

Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.janvārim, bez personas iesnieguma:

 • bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) no ģimenēm, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.10.2020 13:21