SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA ĢIMENĒM (PERSONĀM) AR TRŪCĪGAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSU

  

Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības veidi ģimenēm /personān ar trūcīgo  statusu:  

1.Veselības aprūpes pabalsts

 Veselības aprūpes pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:

1. veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;

2. medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;

3. zobu protezēšanas, ārstēšanas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;

4. optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;

5. autiņbiksīšu iegādes izdevumu kompensēšanai;

6. vienreizējai medikamentu iegādei vai medicīnisku manipulāciju apmaksai pabalsta pieprasītājam, kuram ir psihoaktīvo vielu, datoru vai azartspēļu atkarība;

7. izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;

8. medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensēšanai;

9. pacienta iemaksas un līdzmaksājumiem par operācijām kompensēšanai.

Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā  kalendārajā gadā:

 • ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss - līdz 115,00 euro;
 • ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē  ir trīs vai vairāk bērnu - līdz 145,00 euro;
 • un kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns, kuram nepieciešami ortodonta pakalpojumi – līdz 135,00 euro ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;

Izdevumus apliecinošus dokumentus Sociālais dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

Veselības aprūpes pabalstu izmaksā vienreiz ceturksnī.

Papildus noteiktajām veselības aprūpes pabalsta apmēram, ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, ir tiesības saņemt pabalstu 150 euro apmērā piecu kalendāro gadu periodā katrai personai, kurai ir  nepieciešama zobu protezēšana.

2. Pabalsts mācību piederumu iegādei

Tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo ir ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.

1. Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 euro;

2. Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 50,00 euro

3. Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 35,00 euro.

3. Pabalsts pārtikas produktu iegādei bērniem

Pabalstu pārtikas produktu iegādei bērniem izmaksā kā kompensāciju par bērniem iegādātajiem pārtikas produktiem par laikposmu, kurā ģimenei (personai) noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Tiesības saņemt pabalstu pārtikas produktu iegādei bērniem 30,00 euro apmērā mēnesī uz katru bērnu ir ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā ir bērns līdz viena gada vecumam.

4. Bērnu ēdināšanas pabalsts

Ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 100% apmērā:

 • ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem bērniem;
 • ēdināšanas izdevumu segšanai vai kompensācijai par laiku, kad bija izskatīts ģimenes (personas) iesniegums par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem bērniem mācību gada laikā (pusdienas un launagi);
 • bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā;
 • bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs, kuru saraksts ir apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu;
 • bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai vasaras brīvlaika periodā Dienesta norādītajā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā.

5. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts

 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts trūcīgas personas statuss un kuras ienākumi nepārsniedz 170,00 euro mēnesī – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas 80 dienas kalendārajā gadā, vienu reizi dienā;
 • pilngadīgajiem darbspējīgajiem ģimenes locekļiem, kuriem piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss un kuri Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kartībā iesaistās Sociālo lietu pārvaldes noteiktajos darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos vai darbos pašvaldības teritorijā – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas 80 dienas kalendārajā gadā, vienu reizi dienā;

6. Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei

Tiesības saņemt atbalstu formas tērpa iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo ir:

 • ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss

Atbalstu skolēnu formas tērpa iegādei izmaksā kā kompensāciju vai pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē. Atbalsta pieprasītājs iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija, vai rēķinu no attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, ja pieprasīta izdevumu segšana.

7. Atbalsts plānveida operācijas izmaksu segšanai.

Ikviens Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotājs ir tiesīgs saņemt atbalstu tādas plānveida operācijas izmaksu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai), kuru, atbilstoši ārsta slēdzienam, ir nepieciešams veikt steidzamības kārtā – operācijas faktisko izmaksu apmērā, bet nepārsniedzot 1500,00 euro vienai personai (izņemot izmaksas, ko sedz valsts vai apdrošinātājs).

Atbalsta saņemšanai persona vai tās likumīgais pārstāvis iesniedz iesniegumu Sociālo lietu pārvaldē, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

 • ārstniecības iestādes vadītāja parakstītu izziņu par attiecīgas operācijas rindas garumu, plānoto operācijas datumu rindas kārtībā, par plānotajām plānveida operācijas izmaksām un nepieciešamību veikt operāciju steidzamības kārtā, ja pieprasa atbalstu operācijas izmaksu segšanai;

8. Atbalsts pirts izdevumu segšanai

 • trūcīgai ģimenei (personai), kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas/dušas, piešķir 100% apmērā no pirts apmeklējuma izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārā gadā.

9. Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai

Atbalstu personas apbedīšanas izdevumu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai) var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no personas nāves brīža, gadījumā, ja mirusi persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepienākas valsts nodrošināts apbedīšanas pabalsts un kurai uz nāves brīdi, vai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms tam bija piešķirts trūcīgās personas statuss.

Atbalsta apmērs ir līdz 300,00 euro. Atbalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, pievienojot izziņu, kas apliecina, ka personai nav tiesību saņemt valsts nodrošinātu apbedīšanas pabalstu.

10. Atbalsts dzīvojamās telpas remonta izdevumu segšanai

Vienreizējs atbalsts dzīvojamās telpas remontam ir paredzēts Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas remontam, kas likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā piešķirta personai lietošanā.

 • ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss.

Atbalsta apmērs ir līdz 285,00 euro.

Atbalstu dzīvojamās telpas remontam nav tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kuras izliktas no dzīvojamās telpas par maksājumu parādiem ar tiesas spriedumu.

11. Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, kura deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, vai citai personai, kuras aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns. Atbalsta apmērs ir 500,00 euro par katru bērnu.
 Atbalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrācijas dienas un dzīvesvietas deklarēšanas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc atbalsta nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.
Vienreizējo atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz atbalsta saņēmēja norēķinu kontu bankā.

12. Atbalsts Jaungada svētkos:

Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.janvārim, bez personas iesnieguma:

 • bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) no ģimenēm, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss; 

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.11.2021 08:49