SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA PENSIONĀRIEM UN PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

 

Daugavpils pilsētas domes   Saistošie   noteikumi  pensionāriem un personām ar invaliditāti  paredz :

1. Veselības aprūpes pabalsts

Veselības aprūpes pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:

 • veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi,iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • zobu protezēšanas pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
 • zobārstniecības/stomatoloģijas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
 • optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • autiņbiksīšu iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • vienreizējai medikamentu iegādei vai medicīnisku manipulāciju apmaksai pabalsta pieprasītājam, kuram ir psihoaktīvo vielu, datoru vai azartspēļu atkarība;
 • izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;
 • medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par operācijām kompensēšanai

Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā kalendārajā gadā:

 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – līdz 130 euro;
 • katram maznodrošinātas mājsaimniecības pilngadīgam ģimenes loceklim, kas ir pensijas vecuma persona, persona ar invaliditāti vai politiski represētā persona – dz 90 euro.

Atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 400 euro  mēnesī  piešķir atbalstu veselības aprūpei:

 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir  līdz 376,00 euro mēnesī - 50,00 euro  apmērā kalendārajā gadā
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir no 376,01 euro  līdz 400,00 euro mēnesī - 25,00 euro apmērā kalendārajā gadā

 Izdevumus apliecinošus dokumentus  Sociālais dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne vēlāk kā divpadsmit  mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

2. Atbalsts ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšanai

 • pacienta iemaksas izdevumu segšanai par ārstēšanos SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" dienas stacionārā vai diennakts stacionārā;
 • pacienta iemaksas izdevumu kompensēšanai par ārstēšanos Latvijas Republikā reģistrētas, pielikumā norādītās ārstniecības iestādes (slimnīcas) diennakts stacionārā, izņemot ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības.
 • pacienta līdzmaksājuma izdevumu segšanai vai kompensēšanai par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu vai ģimenes ārsta mājas vizīti un ārsta speciālista apmeklējumu.

Tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksu segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmēra līdz 8 dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, izņemot gadījumus, ja pacienta iemaksas sedz no valsts budžeta.

Ārstniecības iestāžu (slimnīcu) saraksts, kurās Daugavpils pilsētas pašvaldība kompensē pacienta iemaksas izdevumus:

1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

4. SIA "Jūrmalas slimnīca"

5. SIA "Ogres rajona slimnīca"

6. SIA "Tukuma slimnīca"

7. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

8. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

9. SIA "Kuldīgas slimnīca"

10. SIA "Rēzeknes slimnīca"

11. SIA "Preiļu slimnīca"

12. SIA "Krāslavas slimnīca"

13. SIA "Vidzemes slimnīca"

14. Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"

15. SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"

16. SIA "Cēsu klīnika"

17. SIA "Alūksnes slimnīca"

18. SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"

19. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"

20. SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

21. SIA "Aizkraukles slimnīca"

22. SIA "Bauskas slimnīca" 23. Līvānu novada domes pašvaldības SIA "Līvānu slimnīca"

24. SIA "Ludzas medicīnas centrs"

25. Rīgas rajona pašvaldības SIA "Rīgas rajona slimnīca"

26. SIA "Saldus medicīnas centrs"

27. SIA "Priekules slimnīca"

28. SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"

29. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

30. SIA "Rīgas 2.slimnīca"

31. SIA "Rīgas 1.slimnīca"

Norēķinu kārtība ir šāda: pacients par saviem līdzekļiem apmaksā ceļu līdz citu pilsētu stacionāriem (un atpakaļ), pēc ārstēšanas beigām apmaksā pacienta iemaksas  pilnu summu, saskaņā ar  pavadīto slimnīcā dienu daudzumu. Pēc atgriešanās Daugavpilī jāvēršas Sociālalajā dienestā ar iesniegumu par pacienta iemaksas izdevumu kompensāciju , uzrādot čekus par pakalpojumu apmaksu citas pilsētas stacionārā un līgumu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Kompensācija par 4 dienām  stacionārā, kā arī papildu 15 euro ārstniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai  tiks pārskaitīta uz norādīto klienta kontu kredītiestādē vai, pēc izvēlēs, izmaksāta skaidrā naudā.

3. Atbalsts citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem

 • persona, kurai piešķirts "Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā" statuss – līdz 90,00 euro kalendārajā gadā;
 • smagi slima guļoša persona ar spināliem bojājumiem, ar I vai II invaliditātes grupu – līdz 215,00 euro kalendārajā gadā;
 • atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai un kuras ienākumi nepārsniedz 320,00 euro mēnesī – līdz 120,00 euro.

Ikviens Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotājs ir tiesīgs saņemt atbalstu tādas plānveida operācijas izmaksu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai), kuru, atbilstoši ārsta slēdzienam, ir nepieciešams veikt steidzamības kārtā – operācijas faktisko izmaksu apmērā, bet nepārsniedzot 1500,00 euro vienai personai (izņemot izmaksas, ko sedz valsts vai apdrošinātājs).

Atbalsta saņemšanai persona vai tās likumīgais pārstāvis iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti neatrodas Sociālā dienesta rīcībā:

 • ārstniecības iestādes vadītāja parakstītu izziņu par attiecīgas operācijas rindas garumu, plānoto operācijas datumu rindas kārtībā, par plānotajām plānveida operācijas izmaksām un nepieciešamību veikt operāciju steidzamības kārtā, ja pieprasa atbalstu operācijas izmaksu segšanai.

4. Atbalsts pirts izdevumu segšanai

 • vientuļai personai ar invaliditāti vai vientuļai politiski represētai personai, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, vai valsts vai pašvaldības dzīvoklī ar vannu, bet kura sava veselības stāvokļa dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, un kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru - 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm Dienesta norādītajā pirtī ;
 • vientuļai, 65 gadu vecumu sasniegušai pensijas vecuma personai, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, vai valsts vai pašvaldības dzīvoklī ar vannu, bet kura sava veselības stāvokļa dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, un kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru - 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm Dienesta norādītajā pirtī;
 • 75 gadu vecumu sasniegušai personai, kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas - 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm Dienesta norādītajā pirtī;
 •  personai, kura sasniedza Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu – 50% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas, līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm Dienesta norādītajā pirtī 
 •  personai ar invaliditāti kopš bērnības, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss un kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas - 24 apmeklējumiem kalendārā gadā 100 % apmērā.

Atbalstu piešķir uz 12 mēnešiem, izmaksājot pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.

5. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts

 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuras ienākumi nepārsniedz 200,00 euro mēnesī – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas 80 dienas kalendārajā gadā, vienu reizi dienā;
 • pabalsta pieprasītājam, kurš atrodas VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" dienas centrā personām ar invaliditāti un kura vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā laika periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas par laika periodu, kamēr pabalsta pieprasītājs atrodas dienas centrā personām ar invaliditāti;

Pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu,  pieaugušo ēdināšanas pabalstu pabalsta pieprasītajam izmaksā  naudā, bet ne vairāk ka par 20 dienām vienā reizē, 1 kalendāro dienu rēķinot kā pabalstu euro   apmērā.

6. Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai

Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai ir paredzēts personas izvēlētās televīzijas abonēšanas maksas daļējai apmaksai.

Tiesības saņemt atbalstu ir guļošām personām ar 1. vai 2.grupas invaliditātes grupu.

Atbalsta apmērs ir līdz 5,00 euro mēnesī.

Atbalsta saņemšanai persona vai tās likumīgais pārstāvis iesniedz Sociāllajā dienestā iesniegumu un iesniedz šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), ja tie neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā :

 1. ģimenes ārsta izsniegtu atzinumu/izziņu (veidlapa Nr.27/u);
 2. līguma kopiju ar televīzijas pakalpojuma sniedzēju.

7. Atbalsts dzīvojamās telpas remonta izdevumu segšanai

Vienreizējs atbalsts dzīvojamās telpas remontam ir paredzēts Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas remontam, kas likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā piešķirta personai lietošanā.

 • atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

Atbalsta apmērs ir līdz 285,00 euro.

Atbalstu dzīvojamās telpas remontam nav tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kuras izliktas no dzīvojamās telpas par maksājumu parādiem ar tiesas spriedumu.

8. Atbalsts jubilejās

 • Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 150,00 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 100 gadu vecumu.
 • Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 30,00 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 70, 75, 80, 85, 90 un 95 gadu vecumu. Atbalstu izmaksā ne vēlāk kā pusgadu pēc jubilejas.
 • Persona, kura sasniegusi 101 gada vecumu un visās nākamajās dzimšanas dienās tiesīga saņemt atbalstu 200 euro apmērā vienu reizi gadā.

9. Atbalsts Jaungada svētkos 

Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.janvārim, bez personas iesnieguma.

 • guļošām personām ar invaliditāti;
 • personām, kurām piešķirts aprūpes mājās pakalpojums.

10.  Atbalsts braukšanai sabiedriskajā transportā

Uzrādot attiecīgo atlaides karti, ir tiesības iegādāties braukšanas biļeti raukšanas biļetes  ar 100% atlaidi no braukšanas maksas pilsētas maršrutu autobusos un tramvajos:

  • nestrādājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos (tramvajā un autobusā);
  • nestrādājoša persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa un kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss (tramvajā un autobusā);
  • persona, kura saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (tramvajā vai autobusā);
  • represēta persona (tramvajā un autobusā);
  • daudzbērnu ģimenes loceklis (tramvajā un autobusā);
  • nestrādājošs Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidators (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);
  • nestrādājošs Afganistānas kara dalībnieks vai bojā gājušo karavīru vecāki (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);
  • Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības valdes loceklis (tramvajā vai autobusā);
  • personas, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu (tramvajā un autobusā).

          11. Atbalsts kāzu jubilejās

          Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 100,00 EUR apmērā ir vienam no laulātajiem 50 gadu kāzu jubilejā. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 150,00 EUR apmērā ir vienam no laulātajiem 60 un 70 gadu kāzu jubilejās. Atbalstu piešķir pamatojoties uz personas iesniegumu bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Atbalstu piešķir ne vēlāk kā gadu pēc jubilejas.

          12. Atbalsts neparedzētos gadījumos līdz 500 EUR vienai ģimenei (personai) kalendārajā gada laikā, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus. 

          13. Atbalsts politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem

          Atbalsta apmērs ir 100,00 euro gadā vienai personai. Atbalsts tiek piešķirts reizi gadā (no novembra) pamatojoties uz personas iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

          14. Atbalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

          Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 100,00 EUR apmērā kalendārajā gadā ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Atbalstu piešķir pamatojoties uz personas iesniegumu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

          Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

          Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

          • ar  e-adresi
          • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
          • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
          • nosūtot pa pastu.

          Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
          Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
          e-pasta adrese: socd@socd.lv

          Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 

          Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.11.2021 08:50