Sociālais dienests aicina darbā darbnīcu vadītāju specializētajās darbnīcās

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”aicina darbā darbnīcu vadītāju specializētajās darbnīcās  projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 (turpmāk – DI projekts), ietvaros.  

Pamatpienākumi:

1.1.            Organizēt un vadīt specializēto darbnīcu darbu.

1.2.            Ikdienā veikt klientu apmeklētības stingru uzskaiti, nodrošinot grupu noslodzi pilnā apjomā.

1.3.            Katra mēneša pēdējā darba dienā iesniegt atskaites par klientu apmeklētību.

1.4.            Sastādīt specializēto darbnīcu darbinieku darba laika uzskaites tabulu mēneša pēdējā darbadienā.

1.5.            Nodrošināt specializētās darbnīcas ar nepieciešamajiem resursiem (materiāliem, aprīkojumu).

1.6.            Uzraudzīt, uzskaitīt un novērtēt resursu izlietojumu.

1.7.            Sniegt pārskatus un ziņojumus par specializēto darbnīcu darbību.

Nepieciešamās zināšanas un prasmes:

Izpratne par darbu ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Komunikācijas un saskarsmes prasmes ar mērķa grupas klientiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Zināšanas un prasmes dažādu pasākumu organizēšanā mērķa grupas klientiem. Spēja iesaistīties dažādu situāciju risināšanā. Prasme sagatavot dokumentus, ikmēneša ziņojumus/darba atskaites. Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu un citu darbu īsā un ilgstošā laika periodā, nodrošinot efektīvu laika un resursu izmantošanu.

Prasme koordinēt dažādu institūciju sadarbību, prasme uzklausīt citu viedokļus un veidot efektīvu komunikāciju. Spēja uzturēt labas attiecības ar kolēģiem, apmainīties ar informāciju, veidot kopīgas komandas izjūtu. Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, spēja izprast iestādes struktūru un darbību, dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasības, datoru un datorprogrammu (tai skaitā MS Excel, Word vai analoģisku) lietotājprasmes un darbs ar Interneta pārlūkiem.

Kvalifikācija:

Otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, nepieciešama kvalifikācija un/vai pieredze administratīvajā vai sociālajā darbā un darbā ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Valodas prasmes līmenis: augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1).

Līgums tiks noslēgts uz noteiktu laiku – 2 (diviem) gadiem no līguma stāšanās spēkā dienas.

Nepilns darba laiks.

Atalgojums atkarīgs no klientu skaita dienā.

CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2018.gada 26.jūlijam (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, sekretārei, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 20275907.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.07.2018 11:32