Sociālais dienests aicina darbā juriskonsultu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” aicina darbā uz vakanto juriskonsulta amatu (uz nenoteiktu laiku)  

1.      Amata pamatpienākumi:

1.1. sniegt darba devējam un citiem speciālistiem juridiskas konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar iestādes darbu un konkrēto darbinieku tiešo amata pienākumu pildīšanu;

1.2. sekojot izmaiņām normatīvajos aktos, savlaicīgi aktualizēt esošos vai izstrādāt jaunus normatīvos aktus, kas regulē Sociālo pakalpojumu nodaļas darbu (saistošos noteikumus, rīkojumus, nolikumus, instrukcijas u.tml.), sagatavot lēmumu projektus grozījumiem saistošajos noteikumos vai Daugavpils pilsētas domes lēmumos, Sociālā dienesta dokumentos, kas regulē sociālās palīdzības sniegšanu vai nodaļas darbu;

1.3. Sociālā dienesta vadītāja vai tiešā vadītāja uzdevumā sagatavot, pārbaudīt un saskaņot (vizēt) Sociālā dienesta dokumentus, pārbaudīt un saskaņot Sociālo pakalpojumu nodaļas darbinieku izstrādātos dokumentu projektus, t.sk. lēmumu projektus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālos pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām;

1.4. sagatavot dažāda veida pilnvaras iestādes darbiniekiem;

1.5. izstrādāt vai pieņem dalību tiesiska rakstura dokumentu izstrādē, kas nepieciešami iestādes darbam un kuru sastādīšana neietilpst citu darbinieku amata pienākumos;

1.6. sagatavot atbildes uz privātpersonu iesniegumiem, informācijas pieprasījumiem un valsts vai pašvaldību institūciju vēstulēm, t.sk., normatīvo aktu projektu sakarā;

1.7. Sociālā dienesta vadītāja vai tiešā vadītāja uzdevumā sagatavot priekšlikumus Saeimas, Ministru kabineta vai pašvaldības normatīvo aktu projektiem, kas nosūtīti saskaņošanai vai atzinumu sniegšanai;

1.8. pieņemt apmeklētājus un sniegt viņiem juridiskas konsultācijas savas kompetences ietvaros.

 

2.      Prasības pretendentiem:

2.1.       vismaz profesionālais bakalaura grāds tiesībās un juriskonsulta kvalifikācija;

2.2.       teicamas valsts valodas zināšanās (augstākais līmenis);

2.3.       sociālo jautājumu likumdošanas un citu normatīvo aktu pārzināšana (t.sk. pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidu pārzināšana);

2.4.       labas komunikāciju un sadarbības prasmes, analītiskās spējas;

2.5.       zināšanas un iemaņas dokumentu un administratīvo aktu sagatavošanā;

2.6.       precizitāte un augsta atbildības sajūta;

2.7.       teicamas spējas argumentēt savu viedokli rakstiski un mutiski;

2.8.       spējas strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos;

2.9.       labas datorprasmes (Mc Office, Interneta pārlūks, datu bāzes).

 

Pieteikumu un CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2018.gada 31.jūlijam (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, sekretārei, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440911 vai 65423700.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 27.07.2018 05:22