DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS GARANTIJAS BĀRENIM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJAM BĒRNAM

   

Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi paredz:

1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

Tiek izmaksāts pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.

Pabalsta apmērs ir 200 EUR  (izņemot personu ar invaliditāti); 250 EUR - personai ar III invaliditātes grupu; 260 EUR - personai ar II invaliditātes grupu; 280 EUR - personai ar I invaliditātes grupu.

Pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 600,00 euro un tas tiek izmaksāts skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem

Pabalstu ikmēneša izdevumiem Sociālais dienests izmaksā katru mēnesi pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un kurš:

 • turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu;
 • turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu.

Pabalsts ikmēneša izdevumiem tiek noteikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Pabalsta izmaksu ikmēneša izdevumiem aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas.

Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu.

Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

4. Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam

Dzīvokļa pabalstu piešķir pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

Dzīvokļa kompensējamā platība ir noteikta līdz 45 m2 apmērā, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai (t.sk., arī ar tiem saistīto nodokļu apmaksai), šādā apmērā:

 • dzīvojamās telpas īres maksa (kas ietver arī ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītās obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā par 45 m2 platību un 2,50 EUR par 1 m2 mēnesī;
 • siltumenerģijas un karstā ūdens nodrošināšana – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 2,00 EUR par 1 m2 par apkuri un ne vairāk kā par 2 m3 karstā ūdens mēnesī. Ja apkure un karstā ūdens nodrošināšana notiek ar gāzi – atbilstoši faktiskai abonenta maksai un skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,80 EUR par dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī. Ja apkure un karstā ūdens nodrošināšana notiek ar elektroenerģiju – faktisko izmaksu apmērā, atbilstoši rēķinam, bet ne vairāk kā 0,80 EUR par dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī. Ja apkure nodrošināta ar malku vai cita veida kurināmo – 114,00 EUR kalendārajā gadā;
 • elektroenerģija – rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 70 kWh mēnesī, tai skaitā apmaksājot sadales sistēmas pakalpojuma, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksu, bet ja dzīvoklī ir arī elektriskā plīts ēdiena gatavošanai vai karstā ūdens sagatavošana notiek ar elektroenerģiju – papildus 50 kWh mēnesī;
 • aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā 4 m3 mēnesī;
 • ja ēdiena gatavošanai izmanto gāzes plīti – līdz 3 m3 gāzes mēnesī (centralizētas gāzes apgādes gadījumā), vai ja izmanto gāzi balonā – balona iegādes izdevumu faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā par vienu balonu ar tilpumu līdz 50 litriem – reizi četros mēnešos un ar tilpumu līdz 30 litriem – vienu reizi divos mēnešos;
 • sadzīves atkritumu apsaimniekošana – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā (vienai personai);
 • citi ar telpu lietošanu saistītie maksājumi, ja tie nav ietverti īres maksā (uzkrājuma fonds, koplietošanas telpu apgaismošana, mājas gāzes sistēmas apsaimniekošana) – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā;
 • par viena ūdens skaitītāja uzstādīšanu vai pārbaudi – līdz 12,00 EUR, bet ne vairāk kā faktisko izdevumu apmērā;
 • izdevumi par dienesta viesnīcas īri – līdz 90,00 EUR mēnesī, nepārsniedzot faktisko apmēru.

Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pabalsta pieprasītāji, tad katra pabalsta pieprasītāja saņemamā dzīvokļa pabalsta apmērs ir aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamā telpā esošo pabalsta pieprasītāju skaitu.

Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē pabalsta pieprasītājs, dzīvo arī citas personas, tad pabalsta pieprasītājs ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamajā telpā esošo deklarēto personu skaitu.

Dzīvokļa pabalsta izmaksu veic katru mēnesi, pamatojoties uz attiecīgo pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem rēķiniem. Pabalsta pieprasītājam ir pienākums regulāri iesniegt Sociālajā dienestā pakalpojumu sniedzēju izsniegto rēķinu kopijas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no to saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams.

Dzīvokļa pabalsta izmaksu uzsāk ar tā mēneša 1.datumu, kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.

Dzīvokļa pabalstu izmaksā desmit dienu laikā no pakalpojuma sniedzēja rēķina saņemšanas Sociālajā dienestā ar pārskaitījumu uz pakalpojuma sniedzēja vai pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

Dzīvokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta vai grozīts īres maksas apmērs.

5. Veselības aprūpes pabalsts

Pabalstu veselības aprūpei ir tiesīgs saņemt pilngadību sasniegušais bērns, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, kurš mācās klātienē un nesaņem apgādnieka zaudējuma pensiju.

Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts šādiem mērķiem:

 • veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • zobu protezēšanas, ārstēšanas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
 • izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;
 • medicīnisko ierīču un optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • bezglutēna pārtikas produktu iegādei un iegādes izdevumu kompensēšanai;

Veselības aprūpes pabalsts apmērs ir 60,00 euro kalendārajā gadā.

Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti neatrodas Sociālā dienesta rīcībā:

 • ārsta izziņu (forma 027/u) pacientiem, kuriem nepieciešamas hemodialīzes procedūras;
 • izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija;
 • veselības apdrošināšanas polises kopiju, ja pabalstu pieprasa veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai.

Izdevumus apliecinošus dokumentus Sociālais dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

6. Pabalsts pilngadību sasniegušajam bērnam mājokļa iekārtošanai pēc dzīvojamās telpas izīrēšanas

Pilngadību sasniegušajam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt pabalstu 1000,00 EUR apmērā mājokļa iekārtošanai pēc tam, kad pašvaldība likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā izīrējusi dzīvojamo telpu.

Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns divu mēnešu laikā no dzīvojamās telpas izīrēšanas dienas iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

 • dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;
 • mājokļa iekārtošanai nepieciešamo priekšmetu sarakstu vai mājokļa iekārtošanai iegādāto priekšmetu čekus vai citus maksājumus apliecinošus dokumentus.

Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests apseko pabalsta pieprasītāja dzīvojamo telpu un sastāda atzinumu par pabalsta izmaksas nepieciešamību.

Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

Pēc pabalsta saņemšanas pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums Sociālajā dienestā iesniegt atskaiti par saņemto finansējumu, ja vien čeki vai citi maksājumus apliecinoši dokumenti par saņemto finansējumu netika iesniegti iepriekš.

 

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.10.2020 13:10