DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS GARANTIJAS BĀRENIM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJAM BĒRNAM

   

Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi paredz:

1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

Tiek izmaksāts pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.

Pabalsta apmērs ir 218 EUR  ; Personām ar invaliditāti kopš bērnības - 327 EUR. Pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 820,05 euro un tas tiek izmaksāts skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem

Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, viņam ir tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem 130 EUR apmērā, bet invalīdiem kopš bērnības - 163 EUR. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.

4. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam

Piešķirot mājokļa pabalstu, netiek vērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis.

Mājokļa platība, kuru ņem vērā, apmaksājot izdevumus par dzīvojamo telpu īri, mājas pārvaldīšanu un apkuri ir 45 m2 no mājokļa kopējās platības, vai mājokļa visu platību:

 • ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopīpašnieku mājoklī;
 • ja divistabu dzīvoklī savu dzīvesvietu deklarējusi viena vai vairākas personas (kas arī faktiski tur dzīvo), kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai persona, kura sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu

Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai (t.sk., arī ar tiem saistīto nodokļu apmaksai), šādā apmērā:

 • siltumenerģijas un karstā ūdens nodrošināšana – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 2,00 EUR par 1 m2 par apkuri un ne vairāk kā par 3 m3 karstā ūdens mēnesī. Ja apkure un karstā ūdens nodrošināšana notiek ar gāzi – atbilstoši faktiskai abonenta maksai un skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,95 EUR par dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī. Ja apkure un karstā ūdens nodrošināšana notiek ar elektroenerģiju – faktisko izmaksu apmērā, atbilstoši rēķinam, bet ne vairāk kā 0,95 EUR par dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī. Ja apkure nodrošināta ar malku vai cita veida kurināmo – atbilstoši faktiskiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 6 EUR par mājokļa 1 m2 kalendārajā gadā;
 • elektroenerģija – rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 100 kWh mēnesī, tai skaitā apmaksājot sadales sistēmas pakalpojuma, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksu, bet ja dzīvoklī ir arī elektriskā plīts ēdiena gatavošanai vai karstā ūdens sagatavošana notiek ar elektroenerģiju – papildus 50 kWh mēnesī;
 • aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā 4 m3 mēnesī;
 • ja ēdiena gatavošanai izmanto gāzes plīti – līdz 3 m3 gāzes mēnesī (centralizētas gāzes apgādes gadījumā), vai ja izmanto gāzi balonā – balona iegādes izdevumu faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā par vienu balonu ar tilpumu līdz 50 litriem – reizi četros mēnešos un ar tilpumu līdz 30 litriem – vienu reizi divos mēnešos;
 • sadzīves atkritumu apsaimniekošana – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā (vienai personai);
 • citi ar telpu lietošanu saistītie maksājumi, ja tie nav ietverti īres maksā (uzkrājuma fonds, koplietošanas telpu apgaismošana, mājas gāzes sistēmas apsaimniekošana) – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā;
 • par viena ūdens skaitītāja uzstādīšanu vai pārbaudi – līdz 15 EUR, bet ne vairāk, kā faktisko izdevumu apmērā;
 •  izdevumi par dienesta viesnīcas īri – līdz 90,00 EUR mēnesī, nepārsniedzot faktisko apmēru;
 • par telekomunikāciju un interneta lietošanu – līdz 20 EUR mēnesī, bet ne vairāk, kā faktisko izdevumu apmērā.

Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumentu kopijas, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, ja šādi dokumenti nav Sociālā dienesta rīcībā, mājokļa pabalsta aprēķināšanai. Ikmēneša dokumentu kopijas, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus var iesūtīt ar e-pasta starpniecību.

Dzīvokļa pabalsta izmaksu veic katru mēnesi, pamatojoties uz attiecīgo pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem rēķiniem. Pabalsta pieprasītājam ir pienākums regulāri iesniegt Sociālajā dienestā pakalpojumu sniedzēju izsniegto rēķinu kopijas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no to saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādītā pakalpojuma sniedzēja vai pabalsta pieprasītāja kontu kredītiestādē.

5. Veselības aprūpes pabalsts

Pabalstu veselības aprūpei ir tiesīgs saņemt pilngadību sasniegušais bērns, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, kurš mācās klātienē un nesaņem apgādnieka zaudējuma pensiju.

Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts šādiem mērķiem:

 • veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • zobu protezēšanas, ārstēšanas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
 • izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;
 • medicīnisko ierīču un optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • bezglutēna pārtikas produktu iegādei un iegādes izdevumu kompensēšanai;

Veselības aprūpes pabalsts apmērs ir 100,00 euro kalendārajā gadā.

Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti neatrodas Sociālā dienesta rīcībā:

 • ārsta izziņu (forma 027/u) pacientiem, kuriem nepieciešamas hemodialīzes procedūras;
 • izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija;
 • veselības apdrošināšanas polises kopiju, ja pabalstu pieprasa veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai.

Izdevumus apliecinošus dokumentus Sociālais dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

6. Pabalsts pilngadību sasniegušajam bērnam mājokļa iekārtošanai pēc dzīvojamās telpas izīrēšanas

Pilngadību sasniegušajam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt pabalstu 1000,00 EUR apmērā mājokļa iekārtošanai pēc tam, kad pašvaldība likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā izīrējusi dzīvojamo telpu.

Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns divu mēnešu laikā no dzīvojamās telpas izīrēšanas dienas iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

 • dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;
 • mājokļa iekārtošanai nepieciešamo priekšmetu sarakstu vai mājokļa iekārtošanai iegādāto priekšmetu čekus vai citus maksājumus apliecinošus dokumentus.

Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests apseko pabalsta pieprasītāja dzīvojamo telpu un sastāda atzinumu par pabalsta izmaksas nepieciešamību.

Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

Pēc pabalsta saņemšanas pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums Sociālajā dienestā iesniegt atskaiti par saņemto finansējumu, ja vien čeki vai citi maksājumus apliecinoši dokumenti par saņemto finansējumu netika iesniegti iepriekš.

7. Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir tiesības saņemt:

 • vienam no bērna vecākiem, ja deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Deviņu mēnešu termiņā tiek iekļauts laika periods, kad atbalsta pieprasītāja dzīvesvieta bija reģistrēta ārvalstīs;
 • vienam no bērna vecākiem, kurš pēdējo 9 mēnešu periodā pirms bērna piedzimšanas iegādājies nekustamo īpašumu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā un uz bērna dzimšanas reģistrācijas brīdi tajā deklarējis savu dzīvesvietu;
 • Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētai audžuģimenei, aizbildnim vai adoptētajam, kura ģimenē ar Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns.

Atbalsta apmērs ir 500,00 euro par katru bērnu.
 Atbalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrācijas dienas un dzīvesvietas deklarēšanas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc atbalsta nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.
Vienreizējo atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz atbalsta saņēmēja norēķinu kontu bankā.

 

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

·        

Pēdējās izmaiņas veiktas: 01.07.2021 06:19