DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS GARANTIJAS BĀRENIM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJAM BĒRNAM

   

Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi paredz:

1.   Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek noteikts divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā un tiek izmaksāts skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

2.   Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

Sociālā dienesta  izmaksāto vienreizējo pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir tiesīgs saņemt pilngadību sasniegušais bērns, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 249,71 euro un tas tiek izmaksāts skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

3.   Pabalsts ikmēneša izdevumiem

Pabalstu ikmēneša izdevumiem Sociālais dienests   izmaksā katru mēnesi pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un kurš:

 • turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu;
 • turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu.

 Pabalsts ikmēneša izdevumiem tiek noteikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Pabalsta izmaksu ikmēneša izdevumiem aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas.

 Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu.

4.   Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam

Dzīvokļa pabalstu piešķir pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

 Dzīvokļa kompensējamā platība ir noteikta līdz 30 m2 apmērā, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai, šādā apmērā:

1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) – 0,50 euro par 1 m2 mēnesī, nepārsniedzot īres maksas un apsaimniekošanas maksas kopējo summu.

2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām):

 • siltumapgādes nodrošināšanai – 2,00 euro par 1 m2 mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;
 • siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai – līdz 2 m3 mēnesī;
 • elektroenerģijai – līdz 70 kWh mēnesī;
 • aukstajam ūdenim un kanalizācijas pakalpojumiem – līdz 4 m3 mēnesī;
 • gāzei – līdz 3 m3 mēnesī;
 • sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – līdz 2,00 euro mēnesī.

3. izdevumiem par dienesta viesnīcas īri – līdz 60,00 euro mēnesī, nepārsniedzot rēķinā vai īres līgumā norādīto summu.

Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un pievieno tā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo.

Dzīvokļa pabalsta izmaksu veic katru mēnesi, pamatojoties uz attiecīgo pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem rēķiniem. Pabalsta pieprasītājam ir pienākums regulāri iesniegt  Sociālajā dienestā pakalpojumu sniedzēju izsniegto rēķinu kopijas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no to saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams.

Dzīvokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta vai grozīts īres maksas apmērs.

5.   Veselības  aprūpes pabalsts

Pabalstu veselības aprūpei ir tiesīgs saņemt pilngadību sasniegušais bērns, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, kurš mācās klātienē un nesaņem apgādnieka zaudējuma pensiju.

Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts šādiem mērķiem:

 • veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • zobu protezēšanas, ārstēšanas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
 • izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;
 • medicīnisko ierīču un optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • bezglutēna pārtikas produktu iegādei un iegādes izdevumu kompensēšanai;

 Veselības aprūpes pabalsts apmērs ir 60,00 euro kalendārajā gadā.

 Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā  , pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

 • ārsta izziņu (forma 027/u) pacientiem, kuriem nepieciešamas hemodialīzes procedūras;
 • izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija;
 • veselības apdrošināšanas polises kopiju, ja pabalstu pieprasa veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai.

Izdevumus apliecinošus dokumentus  Sociālais dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

6.   Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas remontam

Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas remontam ir paredzēts Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas remontam, kas likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā piešķirta pilngadību sasniegušam bērnam lietošanā.

Pabalstu dzīvojamās telpas remontam nav tiesīgs saņemt pilngadību sasniegušais bērns, kurš ar tiesas spriedumu tika izlikts no dzīvojamās telpas par maksājumu parādiem.

Pabalsta apmērs ir līdz 285,00 euro.

Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns divu mēnešu laikā no dzīvojamas telpas piešķiršanas dienas iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, pievienojot klāt šādus dokumentus:

 • dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;
 • defektu aktu par nepieciešamiem remontdarbiem.

Pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Sociālais dienests  apseko pabalsta pieprasītāja dzīvojamo telpu un sastāda atzinumu par pabalsta izmaksas nepieciešamību un apmēru.

Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39  un apkalpošanas  punktā   Liepājas ielā 4  klientus pieņem  pēc šāda grafika :  

Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.30
Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Ceturtdiena  8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Piektdiena    8.00 -12.00   (pēc  iepriekšējā  pieraksta  pie 
                                           konsultanta  klātienē vai pa tālr.  654-
                                           49907 
vai 654-49908)

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.01.2018 09:18