Stājās spēkā Saistošo noteikumu grozījumi iedzīvotāju interesēs

 

10.10.2020. stājās spēkā vairāki grozījumi un precizējumi  Saistošajos noteikumos Nr. 21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi", kurus Sociālais dienests sagatavoja un iesniedza Domei. Grozījumi paredz daudz labākus nosacījumus sociālo pakalpojumu saņemšanai klientiem un  paredz jaunus atvieglojumus pakalpojuma samaksai.

Veikti grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”, kas paredz:

 1. Atvieglot klientiem un to apgādniekiem administratīvo slogu, iesniedzot pieteikumu sociālo pakalpojumu saņemšanai. Tika atrunāti gadījumi, kad nevajadzēs iesniegt ienākumu deklarāciju.
 2. Turpmāk ne vienmēr pirms lēmuma pieņemšanas par sociālo pakalpojumu saņemšanu būs nepieciešama klienta apsekošana dzīvesvietā.
 3. Bezmaksas aprūpes mājās pakalpojums būs pieejams pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un ienākumi mēnesī nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas". Bez tam, bezmaksas aprūpes mājās pakalpojums tiks piešķirts klientiem krīzes situācijā, ņemot vērā Dienesta sociālā darba speciālista atzinumu, kas tiek sagatavots pēc ģimenes/personas sociālās un materiālās situācijas izvērtēšanas.
 4. Sociālā taksometra izmantošana bez maksas personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi un, kuri pārvietojas ratiņkrēslā tagad būs iespējama līdz 20 reizēm mēnesī (iepriekš 10 reizes).
 5. Krīzes situācijā esošiem klientiem Sociālo gultu pakalpojums tiks apmaksāts no pašvaldības budžeta vienu mēnesi (iepriekš 5 dienas).
 6. Krīzes centra pakalpojumus turpmāk klienti varēs saņemt arī bez izmitināšanas Centrā.
 7. Turpmāk personām par Sociālās patversmes pakalpojumu būs jāmaksā 0,60 centi, ja viņu ienākumi nepārsniegs 50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (iepriekš 170 eiro). Tāds atvieglojums stimulēs klientus iesaistīties savas situācijas uzlabošanā, gūstot ienākumus.
 8. Klienti par Nakts patversmes pakalpojumu maksās no brīža, kad stāsies spēkā Sociālā dienesta lēmums par šī pakalpojuma piešķiršanu (iepriekš maksāja no iestāšanās brīža).
 9. Sociālais dienests, izvērtējot ģimenes situāciju, krīzes gadījumā būs tiesīgs atbrīvot apgādnieku no piemaksas par pansionātu, ja klienta pensija būs nepietiekama pilnai apmaksai. Pēc ģimenes situācijas stabilizēšanās, Dienests pārskatīs savu lēmumu par apgādnieku atbrīvošanu no maksas.
 10. Sociālās rehabilitācijas programmas turpmāk būs tiesīgi saņemt bāreņi un bez vecāku gādības palikuši jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kas uzlabos viņu sociālo funkcionēšanu.

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra Saistošajos noteikumos Nr.48 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam” paredz vairākus juridiskus precizējumus un administratīvā sloga atvieglojumus audžuģimenēm, bet ģimenēm, kuru aizbildnībā ir bērns bez trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa tiks piešķirti papildus atbalsti:

 • Atbalsts par karstā ūdens piegādi kalendārajā gadā – 20 eiro (iepriekš bija 18 eiro).
 • Atbalsts par kurināmā iegādi kalendārajā gadā – 120 eiro (iepriekš bija 114 eiro).
 • Atbalsts bērna ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē – 100% (iepriekš bija 50% mēnesī).
Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.10.2020 10:30