VESELĪBAS APRŪPES PABALSTS

 

Veselības aprūpes pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:  

 • veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi,
 • iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • zobu protezēšanas pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
 • zobārstniecības/stomatoloģijas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas
 • izdevumu kompensēšanai;
 • optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • autiņbiksīšu iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • vienreizējai medikamentu iegādei vai medicīnisku manipulāciju apmaksai pabalsta
 • pieprasītājam, kuram ir psihoaktīvo vielu, datoru vai azartspēļu atkarība;
 • izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;
 • medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par operācijām kompensēšanai.

Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā kalendārajā gadā:

 • ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss:

-       līdz 115,00 euro;

-       un kuru aizgādībā vai aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu – līdz 145,00 euro;

-       un kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns, kuram nepieciešami ortodonta pakalpojumi – līdz 145,00 euro ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;

 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuras ienākumi:

-       nepārsniedz 200,00 euro mēnesī – līdz 130,00 euro;

-       ir no 200,01 euro līdz 255,00 euro mēnesī – līdz 115 euro;

-       ir no 255,01 euro līdz 295,00 euro mēnesī –līdz 100 euro.

 • ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti un/vai politiski represētās personas un kuru vidējie ienākumi:

-       nepārsniedz 200,00 euro mēnesī vienai personai – līdz 90,00 euro ;

-       ir no 200,01 euro līdz 255,00 euro mēnesī vienai personai – līdz 75,00 euro ;

-       ir no 255,01 euro līdz 295 euro mēnesī vienai personai – līdz 60 euro.

 

Papildus noteiktajām veselības aprūpes pabalsta apmēram, ģimenēm (personām),

kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, ir tiesības saņemt  minēto pabalstu 150 euro apmērā piecu kalendāro gadu periodā katrai personai, kurai ir nepieciešama zobu protezēšana.


Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu samazinātā apmērā atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas statuss un ienākumu līmenis pārsniedz 295,00 euro mēnesī. Samazināta pabalsta apmēru aprēķina pēc šādas formulas:

Ps = 100 – (Ie – 295)

Ps – Samazināta pabalsta apmērs;

Ie – vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā

Veselības aprūpes pabalstu izmaksā skaidrā naudā, vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai pārskaitījuma veidā tieši pakalpojuma sniedzējam.

Veselības aprūpes pabalstu izmaksā vienreiz ceturksnī.

Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, papildus iesniegimam un iztikas līdzekļu deklarācijai , iesniedz pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts, ārsts speciālists, psihologs vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas vai higiēnas preču iegādes nepieciešamību. 

VESELĪBAS APRŪPES PABALSTU UN ATBALSTU APMĒRI 2019.gadā

Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39  un apkalpošanas  punktā   Liepājas ielā 4  klientus pieņem  pēc šāda grafika :  

 

Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.30
Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Ceturtdiena  8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Piektdiena    8.00 -12.00   (pēc  iepriekšējā  pieraksta  pie 
                                           konsultanta  klātienē vai pa tālr.  654-
                                           49907 
vai 654-49908)

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.02.2019 06:32