VESELĪBAS APRŪPES PABALSTS

 

Veselības aprūpes pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:  

 • veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi,
 • iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • zobu protezēšanas pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
 • zobārstniecības/stomatoloģijas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas
 • izdevumu kompensēšanai;
 • optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • autiņbiksīšu iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • vienreizējai medikamentu iegādei vai medicīnisku manipulāciju apmaksai pabalsta
 • pieprasītājam, kuram ir psihoaktīvo vielu, datoru vai azartspēļu atkarība;
 • izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;
 • medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par operācijām kompensēšanai.

Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā kalendārajā gadā:

1. Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss:

 •  līdz 115,00 euro;
 • un kuru aizgādībā vai aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu – līdz 145,00 euro;
 • un kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns, kuram nepieciešami ortodonta pakalpojumi – līdz 145,00 euro ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;

2. Atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuras ienākumi:

 •  nepārsniedz 200,00 euro mēnesī – līdz 130,00 euro;
 • ir no 200,01 euro līdz 255,00 euro mēnesī – līdz 115 euro;
 • ir no 255,01 euro līdz 295,00 euro mēnesī –līdz 100 euro.

3. Ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti un/vai politiski represētās personas un kuru vidējie ienākumi:

 • nepārsniedz 200,00 euro mēnesī vienai personai – līdz 90,00 euro ;
 • ir no 200,01 euro līdz 255,00 euro mēnesī vienai personai – līdz 75,00 euro ;
 •  ir no 255,01 euro līdz 295 euro mēnesī vienai personai – līdz 60 euro.

Papildus noteiktajām veselības aprūpes pabalsta apmēram, ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, ir tiesības saņemt  minēto pabalstu 150 euro apmērā piecu kalendāro gadu periodā katrai personai, kurai ir nepieciešama zobu protezēšana.

Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu samazinātā apmērā atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas statuss un ienākumu līmenis pārsniedz 295,00 euro mēnesī. Samazināta pabalsta apmēru aprēķina pēc šādas formulas:

Ps = 100 – (Ie – 295)

Ps – Samazināta pabalsta apmērs;

Ie – vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā

4. Ģimenēm (personām), kurām nav maznodrošinātās ģimenes/personas statusa un kuru ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā vienai personai nepārsniedz 400 euro mēnesī:

 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir no 344,01 euro  līdz 376,00 euro mēnesī - 50,00 euro  apmērā kalendārajā gadā
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir no 376,01 euro  līdz 400,00 euro mēnesī - 25,00 euro apmērā kalendārajā gadā

Veselības aprūpes pabalstu izmaksā skaidrā naudā, vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai pārskaitījuma veidā tieši pakalpojuma sniedzējam.

Veselības aprūpes pabalstu izmaksā vienreiz ceturksnī.

Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, papildus iesniegimam un iztikas līdzekļu deklarācijai , iesniedz pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts, ārsts speciālists, psihologs vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas vai higiēnas preču iegādes nepieciešamību. 

VESELĪBAS APRŪPES PABALSTU UN ATBALSTU APMĒRI 

Klientu pieņemšanas laiks : 

Pirmdiena    08.00 - 18.00
Otrdiena      08.00 - 17.00
Trešdiena     08.00 - 17.00
Ceturtdiena   08.00 - 17.00
Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00
Piektdienās  klientu  pieņemšana nenotiek

Nepieciešamības gadījumā dokumentus (iesniegumus, atskaites un citus dokumentus) papīra formātā var atstāt Sociālā dienesta telpā Lāčplēša ielā 39 (ieeja no pagalma puses) vai Vienības ielā 8 dokumentu pieņemšanas kastē.

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Konsultants 654 49907, 654 49908, mobilo tālruņu lietotājiem 22814696 (BITE tīkls)

Bezmaksas tālruņa numurs 80006966

Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.08.2020 06:24