ASISTENTU PAKALPOJUMI

Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

Mērķis:  Organizēt asistenta pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām institūcijām un saņemtu citus pakalpojumus.

Uzdevumi: 

 •  Informēt klientus par viņu tiesībām saņemt valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu pašvaldībā un šo tiesību īstenošanas iespējām;
 • Veikt klientu vajadzību, darbību un sociālās funkcionēšanas spēju novērtēšanu atbilstoši pakalpojuma nepieciešamībai un noteikt pakalpojuma apjomu un ilgumu;
 • Organizēt asistenta pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām institūcijām un saņemtu citus pakalpojumus.
 • Noformēt nepieciešamos dokumentus asistenta pakalpojuma saņemšanai pašvaldībā;
 • Pieņemt asistentu ikmēneša darba atskaites, veikt to pārbaudi un ievadīšanu datu bāzē.
 • Ikmēnesi sagatavot un elektroniski iesniegt Labklājības ministrijai pārskatus par finanšu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai.
 • Ikmēnesi asistenta pakalpojuma sniedzējiem savlaicīgi izmaksāt par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem atalgojumu.

Klienti:

 • Personas ar I vai II grupas invaliditāti, kurām izsniegts VDEĀK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību
 •  Bērni ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā

LAI SAŅEMTU ASISTENTA PAKALPOJUMU, cilvēkam ar invaliditāti Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāpievieno šādi dokumenti:

1. likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

2. komisijas atzinumu, ja šī informācija nav pieejama pašvaldību informācijas sistēmā:

     2.1. par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;

     2.2. par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;

3. izziņas, kas apliecina cilvēka sabiedriskās aktivitātes:

 • darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā;
 • mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās;
 • dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo institūciju;
 •  institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājums par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums.

ASISTENTA PAKALPOJUMA PIEŠĶIRŠANA.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” viena mēneša laikā:

- pārbauda un izvērtē cilvēka atbilstību asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

- pieprasa informāciju no institūcijām, ja tas nepieciešams;

- izvērtē un nosaka:

 • asistenta pakalpojuma apjomu atbilstoši MK noteikumu Nr. 942  1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem (stundas nedēļā);
 • asistenta pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām vai uz vienu gadu);

- pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu

ASISTENTA PAKALPOJUMA APJOMS.

- Cilvēkiem ar invaliditāti, izņemot tos, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.

- Pieaugušiem cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti, kuri saņem minēto pabalstu, neapmaksā pirmās 10 stundas. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja aprēķinātais pakalpojuma apjoms būs 10 stundas, sociālajam dienestam nav pienākums nodrošināt cilvēku ar asistentu. Pie maksimāli iespējamā pakalpojuma apjoma - 40 stundas nedēļā - asistentu piešķir 30 stundām.

Asistenta pakalpojuma apjomu nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus, bet nepārsniedzot 40 stundas nedēļā:

 • strādā algotu darbu - līdz 20 stundām nedēļā;
 • mācās - līdz 20 stundām nedēļā;
 • mācās augstākās izglītības iestādē  (augstskolā vai koledžā) - līdz 40 stundām nedēļā;
 • apmeklē dienas aprūpes centru - līdz 20 stundām nedēļā;
 • apmeklē ārstniecības, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iestādes, valsts un pašvaldības iestādes, finanšu vai personas interešu aizstāvības institūcijas - līdz 20 stundām nedēļā;
 • iesaistās sociālajos pasākumos biedrībā vai nodibinājumā - līdz 20 stundām nedēļā;
 • iesaistās sociālās iekļaušanas pasākumos (brīvā laika pavadīšana) - līdz 2 stundām nedēļā;

PAKALPOJUMA PIEPRASĪTĀJA PIENĀKUMI:

- nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālā pakalpojuma saņemšanu vai par kuriem sakarā ar pakalpojuma saņemšanu iepriekš sniegtas ziņas; - iesniegt pierādījumus un nepieciešamos dokumentus.

ASISTENTA PAKALPOJUMU UZSKAITES VEIDLAPAS

Asistenta pakalpojums 

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Adrese:  18.kab., 19.kab. , 20.kab. Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņi: 654 40929

 socd@socd.lv

Līdz Sociālajam dienestam  Vienības ielā 8  var nokļūt:

 • ar tramvajiem  Nr.1 ., 3.. Jābrauc līdz pieturai “Universitāte”  vai  “Vienības iela”;
 • ar autobusiem Nr. 10., 12., 15., 2., 20A., 20A2., 22., 24 3., 3C., 6., 7., 8., 9..Jābrauc līdz pieturai “Vienības iela”

Meklēt ēku Vienības ielā 8              

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Automašīnu var  novietot pie Vienības iela 8 ēkas, Vienības un K.Valdemāra ielās .

Pēdējās izmaiņas veiktas: 25.01.2021 12:48