ASISTENTU UN PAVADOŅU PAKALPOJUMI

Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

Mērķis:  Organizēt asistenta un pavadoņa  pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām institūcijām un saņemtu citus pakalpojumus.

Uzdevumi: 

 •  Informēt klientus par viņu tiesībām saņemt valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu pašvaldībā un šo tiesību īstenošanas iespējām;
 • Veikt klientu vajadzību, darbību un sociālās funkcionēšanas spēju novērtēšanu atbilstoši pakalpojuma nepieciešamībai un noteikt pakalpojuma apjomu un ilgumu;
 • Organizēt asistenta pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām institūcijām un saņemtu citus pakalpojumus.
 • Noformēt nepieciešamos dokumentus asistenta pakalpojuma saņemšanai pašvaldībā;
 • Pieņemt asistentu ikmēneša darba atskaites, veikt to pārbaudi un ievadīšanu datu bāzē.
 • Ikmēnesi sagatavot un elektroniski iesniegt Labklājības ministrijai pārskatus par finanšu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai.
 • Ikmēnesi asistenta pakalpojuma sniedzējiem savlaicīgi izmaksāt par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem atalgojumu.

Klienti:

 • Personas ar I vai II grupas invaliditāti, kurām izsniegts VDEĀK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību
 •  Bērni ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Saskaņā ar MK 28.09.2021. noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (stājas spēkā 11.10.2021.) 73.punktu, ja personai ar invaliditāti nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā atbilstoši pašvaldības sociālā dienesta lēmumā par asistenta pakalpojuma piešķiršanu noteiktajiem pasākumiem piešķirtajā un nepieciešamajā apjomā arī pēc tam, kad atcelta valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ, persona asistenta pakalpojumu var izmantot sociālās iekļaušanas pasākumiem (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu) atbilstoši vidējam stundu apjomam, kas tika izmantots iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos.

74. Šo noteikumu 73. punkts attiecas uz personām, kurām saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumu Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" 47. punktu ir tiesības izmantot pakalpojumu  atbilstoši noslēgtajam līgumam par asistenta pakalpojuma sniegšanu, līdz sociālā dienesta pieņemtā lēmuma par asistenta pakalpojuma piešķiršanu darbības perioda beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti

No valsts budžeta līdzekļiem finansētais asistenta un pavadoņa pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti (pakalpojuma apraksts)

BUKLETS

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Adrese:  18.kab., 19.kab. , 20.kab. Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņi: 654 40929

 socd@socd.lv

Līdz Sociālajam dienestam  Vienības ielā 8  var nokļūt:

 • ar tramvajiem  Nr.1 ., 3.. Jābrauc līdz pieturai “Universitāte”  vai  “Vienības iela”;
 • ar autobusiem Nr. 10., 12., 15., 2., 20A., 20A2., 22., 24 3., 3C., 6., 7., 8., 9..Jābrauc līdz pieturai “Vienības iela”

Meklēt ēku Vienības ielā 8              

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Automašīnu var  novietot pie Vienības iela 8 ēkas, Vienības un K.Valdemāra ielās .

Pēdējās izmaiņas veiktas: 07.10.2021 11:50